Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Откраднаха ми регистрационния талон на колата заедно с застрахователната полица и картончето за преглед.Какво да правя?

shofior.com отговаря

В такъв случай трябва да се обърнете към КАТ (относно контролния талон), като попълните на място съответните документи и заплатите определената за такъв случай такса.
----
Чл. 160. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2008 г.) от ЗДвП
Дубликат на свидетелство за управление или на контролен талон към него се издава, когато свидетелството или контролният талон е изгубен, откраднат, повреден или унищожен, за което притежателят подписва декларация.
Декларацията за обстоятелствата по ал. 1 може да бъде подадена по електронен път, подписана с квалифициран електронен подпис.
----


За издаване на копие от застрахователната полица, трябва да се свържете със съответното застрахователно дружество, към което сте застрахован.

Относно талона за годишен технически преглед - свържете се с фирмата, която ви го е издала.

Опитайте се да намерите време да го направите възможно най-бързо, тъй като ако нямате документ удостоверяващ загубата им (или сте в процес на реиздаване) подлежите на санкция поради това, че не носите в себе си споменатите от вас документи.