Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2021, с пояснения и отговори. Полезна информация.

Ръководител таксиметрова дейност

Придобиване на удостоверение за професионална компетентност за ръководител на таксиметрова дейност


ИЗПИТИ
Изпитите се провеждат в кабинетите на съответните Областни отдели „Автомобилна администрация“, оборудвани със система за видеонаблюдение, отговарящи на изискванията на Наредба № 38 за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.

Необходими документи
- свидетелство за съдимост
- свидетелство за управление на МПС
- документ за медицински преглед- медицинско свидетелство
- документ за платена такса за явяване на изпит по чл. 86, т. 1 от Тарифа № 5
- копие на документа за завършено най-малко средно образование
- валидно удостоверение за психологическа годност

ОНЛАЙН ИЗПИТНИ ЛИСТОВКИ (ОНЛАЙН ТЕСТ) 2020 - РЪКОВОДИТЕЛ ТАКСИМЕТРОВА ДЕЙНОСТ. Листовките, са изготвени за подготовка на теоретичният изпит. Могат да бъдат решавани в режим ОБУЧЕНИЕ и режим ИЗПИТ.

Онлайн листовките, за ръководител на таксиметрова дейност, включват 480 въпроса разпределени в 24 теста (листовки). Всеки изпитен тест (всяка листовка) съдържа по 20 въпроса. Всеки въпрос има по един верен отговор. При правилен отговор всеки въпрос носи 1 точка. Листовката се приема за правилно решена, ако са допуснати не повече от 2 грешки.
Максимален брой точки за един тест - 20. Минимален брой точки, необходим за успешно преминаване на изпита – 18. Време за решаване – 20 минути.

ИЗПИТНИ ЛИСТОВКИ 2020 ЗА ANDROID за подготовка за теоретичен шофьорски изпит за ръководител на таксиметрова дейност.


За допускане до изпит за придобиване на удостоверение за професионална компетентност за ръководител на таксиметрова дейност, кандидатите подават в съответния Областен отдел „Автомобилна администрация” заявление копие на документ за завършено най-малко средно образование и документ за платена такса за явяване на изпит.

При повторно и всяко следващо явяване на изпит, кандидатите за придобиване на удостоверение за професионална компетентност за ръководител на таксиметрова дейност и/или удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил подават само заявление за допускане до изпит и съответния документ за платена такса.

Допуска се едновременно придобиване на удостоверение за професионална компетентност за ръководител на таксиметрова дейност и на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил.

Изпитите за придобиване на удостоверение за професионална компетентност за ръководител на таксиметрова дейност и удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил се състоят от две части. Те са теоретични и се провеждат с тестове на хартиен и/или електронен носител. Тестовете са индивидуални за всеки кандидат.

Изпитът на кандидатите за придобиване на професионална компетентност за ръководител на таксиметрова дейност се състои в решаване на тест съдържащ 20 въпроса. Времето за решаване на изпитния тест е 20 минути. Положителна оценка се поставя при не повече от два неверни отговора.

Изпитът на кандидатите за едновременно придобиване на удостоверение за професионална компетентност за ръководител на таксиметрова дейност и удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил се състои от две части.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТА

Изпита се провежда под постоянно видеонаблюдение.

Председателят на изпитната комисия дава указания относно реда за проверка на самоличността и на свидетелствата за управление и за изтеглянето на изпитните тестове.

Поканва изпитваните по реда, по който са записани в протокола за изпит, да представят документа си за самоличност и/или свидетелство за управление на МПС (когато е необходимо);

Не се допускат до изпит лица, непредставили:
- необходимия документ за самоличност (лична карта, международен паспорт, свидетелство за управление);
- необходимото свидетелство за управление на МПС (лица с отнет контролен талон и акт за административно нарушение или наказателно постановление се допускат до изпит в срока на валидност на акта или в срока на обжалване на наказателното постановление).

Всеки кандидат изтегля изпитните си тестове (по избор) и ги предава на председателя на комисията.

Председателят на изпитната комисия вписва в протокола срещу името на кандидата номерата на изтеглените от него изпитни тестове.

За осигуряване на равнопоставеност на изпитваните изтеглените от тях изпитни тестове остават при комисията.
Председателят на комисията подрежда тестовете по реда на тяхното изтегляне.
Кандидатите вписват върху изпитните тестове личните си данни, номера на протокола, датата и се подписват.

Правила при решаването на теста:
- верният отговор се отбелязва в изпитния тест със знака "Х" (ако теста се решава на хартия); при всеки друг начин на отбелязване се счита, че е отговорено неправилно;
- в изпитния тест се допуска само едно отбелязване за всеки въпрос; при повече отбелязвания се счита, че на въпроса е отговорено неправилно;
- не се допуска изтриване или зачертаване на погрешно нанесен отговор;
- не се допускат предварителни отбелязвания върху отговорите (всяко отбелязване в полето за нанасяне на отговорите се счита за грешка);
- на въпрос, на който не е отбелязан отговор, се счита, че е отговорено неправилно;

Кандидатите, могат да предават тестовете на председателя на комисията, преди изтичане на времето за решаване. След изтичане на определеното време комисията събира изпитните тестове.

При приемането на изпитните тестове от всеки кандидат председателят на комисията преглежда тестовете и с червен химикал по диагонал по цялата дължина зачертава въпросите, на които не е отбелязан отговор.

Кандидатите напускат кабинета, в който се провежда изпитът, след като и последният изпитван предаде изпитния си тест. Изпитната комисия оценява решените тестовете и нанася оценката на всеки кандидат в изпитния протокол и председателят й съобщава на кандидатите резултатите от изпита.