Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Ръководител таксиметрова дейност

Придобиване на удостоверение за професионална компетентност за ръководител на таксиметрова дейност


ИЗПИТИ
Изпитите се провеждат в кабинетите на съответните Областни отдели „Автомобилна администрация“, оборудвани със система за видеонаблюдение, отговарящи на изискванията на Наредба № 38 за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.

Необходими документи
- свидетелство за съдимост
- свидетелство за управление на МПС
- документ за медицински преглед- медицинско свидетелство
- документ за платена такса за явяване на изпит по чл. 86, т. 1 от Тарифа № 5
- копие на документа за завършено най-малко средно образование
- валидно удостоверение за психологическа годност

ОНЛАЙН ИЗПИТНИ ЛИСТОВКИ (ОНЛАЙН ТЕСТ) 2024 - РЪКОВОДИТЕЛ ТАКСИМЕТРОВА ДЕЙНОСТ. Листовките, са изготвени за подготовка на теоретичният изпит. Могат да бъдат решавани в режим ОБУЧЕНИЕ и режим ИЗПИТ.

Онлайн листовките, за ръководител на таксиметрова дейност, включват 480 въпроса разпределени в 24 теста (листовки). Всеки изпитен тест (всяка листовка) съдържа по 20 въпроса. Всеки въпрос има по един верен отговор. При правилен отговор всеки въпрос носи 1 точка. Листовката се приема за правилно решена, ако са допуснати не повече от 2 грешки.
Максимален брой точки за един тест - 20. Минимален брой точки, необходим за успешно преминаване на изпита – 18. Време за решаване – 20 минути.

ИЗПИТНИ ЛИСТОВКИ 2024 ЗА ANDROID за подготовка за теоретичен шофьорски изпит за ръководител на таксиметрова дейност.


За допускане до изпит за придобиване на удостоверение за професионална компетентност за ръководител на таксиметрова дейност, кандидатите подават в съответния Областен отдел „Автомобилна администрация” заявление копие на документ за завършено най-малко средно образование и документ за платена такса за явяване на изпит.

При повторно и всяко следващо явяване на изпит, кандидатите за придобиване на удостоверение за професионална компетентност за ръководител на таксиметрова дейност и/или удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил подават само заявление за допускане до изпит и съответния документ за платена такса.

Допуска се едновременно придобиване на удостоверение за професионална компетентност за ръководител на таксиметрова дейност и на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил.

Изпитите за придобиване на удостоверение за професионална компетентност за ръководител на таксиметрова дейност и удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил се състоят от две части. Първата част на изпитите за придобиване на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил са теоретични и се провеждат с тестове на електронен носител. Тестовете са индивидуални за всеки кандидат.

Изпитът на кандидатите за придобиване на професионална компетентност за ръководител на таксиметрова дейност се състои в решаване на тест съдържащ 20 въпроса. Времето за решаване на изпитния тест е 20 минути. Положителна оценка се поставя при не повече от два неверни отговора.

Изпитът на кандидатите за едновременно придобиване на удостоверение за професионална компетентност за ръководител на таксиметрова дейност и удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил се състои от две части.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТА

Изпита се провежда под постоянно видеонаблюдение.

Председателят на изпитната комисия дава указания относно реда за проверка на самоличността и на свидетелствата за управление и за изтеглянето на изпитните тестове.

Поканва изпитваните по реда, по който са записани в протокола за изпит, да представят документа си за самоличност и/или свидетелство за управление на МПС (когато е необходимо);

Не се допускат до изпит лица, непредставили:
- необходимия документ за самоличност (лична карта, международен паспорт, свидетелство за управление);
- необходимото свидетелство за управление на МПС (лица с отнет контролен талон и акт за административно нарушение или наказателно постановление се допускат до изпит в срока на валидност на акта или в срока на обжалване на наказателното постановление).

Изпитният тест се решава за време, след приключването на което кандидатът няма право да отговаря на повече въпроси от изпитният тест.

Електронните устройства за решаване на електронни тестове осигуряват запазване на решените тестове и прилагане към тях на пет снимки в произволно избрани моменти от изпита на кандидата. Записите се съхраняват 2 години.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ публикува на интернет страницата си езиците, на които може да бъде проведен теоретичният тест.

Снимките, направени в произволно избрани моменти от изпита на кандидата, към решените тестове се съхраняват 12 месеца, а снимката към изпитния протокол, заедно с протоколът за проведения изпит – 50 години.

Въпросите за провеждане на втората част на изпита за придобиване на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил се утвърждават от ръководителя на съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

Ръководителите на регионални звена на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ утвърждават варианти на изпитни тестове за втората част от изпита за придобиване на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил - Приложение № 2. Въпросите на тестовете се променят на всеки три месеца.