Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Информация за обучение и провеждане на изпит за водачи на леки таксиметрови автомобили, 2024

Придобиване на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил

Изисквания към водачите
Водачът на лек таксиметров автомобил трябва да отговаря на следните изисквания:
- да притежава свидетелство за управление на МПС;
- да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишен по съдебен или административен ред от правото да управлява моторно превозно средство;
- да е психологически годен
- да притежава удостоверение "Водач на лек таксиметров автомобил", валидно за съответната община

Изпълнителната агенция "Автомобилна администрация" води регистър на водачите, получили удостоверение "Водач на лек таксиметров автомобил".


ОНЛАЙН ИЗПИТНИ ЛИСТОВКИ (ОНЛАЙН ТЕСТ) 2024 - ВОДАЧИ НА ЛЕКИ ТАКСИМЕТРОВИ АВТОМОБИЛИ. Листовките, са изготвени за подготовка на първа част на теоретичният изпит. Могат да бъдат решавани в режим ОБУЧЕНИЕ и режим ИЗПИТ.

ИЗПИТНИ ЛИСТОВКИ 2024 ЗА ANDROID за подготовка за първата част на теоретичен пофьорски изпит за водачи на леки таксиметрови автомобили.

Онлайн листовките за таксиметрови водачи включват 280 въпроса разпределени в 14 листовки (теста). Всеки изпитен тест (всяка листовка), за първа част от изпита, съдържа по 20 въпроса. Всеки въпрос съдържа по един верен отговор. При правилен отговор всеки въпрос носи 1 точка. Листовката се приема за правилно решена, ако са допуснати не повече от 2 грешки.
Максимален брой точки за един тест - 20. Минимален брой точки, необходим за успешно преминаване на изпита – 18. Време за решаване – 20 минути.


ИЗПИТИ
Изпитите се провеждат в кабинетите на съответните Областни отдели „Автомобилна администрация“, оборудвани със система за видео наблюдение, отговарящи на изискванията на Наредба № 38 за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.

Необходими документи
- свидетелство за съдимост
- свидетелство за управление на МПС
- документ за медицински преглед- медицинско свидетелство
- документ за платена такса за явяване на изпит по чл. 86, т. 1 от Тарифа № 5
- копие на документа за завършено най-малко средно образование
- валидно удостоверение за психологическа годност

За допускане до изпит за придобиване на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил, кандидатите подават в съответния Областен отдел „Автомобилна администрация” заявление по образец за допускане до изпит, към което прилагат: копие на свидетелството за управление на МПС, свидетелство за съдимост, документ за платена такса за явяване на изпит.

При повторно и всяко следващо явяване на изпит, кандидатите за придобиване на удостоверение за професионална компетентност за ръководител на таксиметрова дейност и/или удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил подават само заявление за допускане до изпит и съответния документ за платена такса.

Изпитите за придобиване на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил са теоретични. Състоят се от 2 части. Първата част на изпитите за придобиване на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил са теоретични и се провеждат с тестове на електронен носител.
Втората част на изпитите за придобиване на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил се провежда с тестове на хартиен носител.
Изпитните тестове са индивидуални за всеки кандидат.
- Първата част на изпита е решаване на тест съдържащ 20 въпроса. Времето за попълване на изпитния тест е 20 минути. Положителна оценка се поставя при не повече от два неверни отговора.

Изпитният тест се решава за време, след приключването на което кандидатът няма право да отговаря на повече въпроси от изпитният тест.

Електронните устройства за решаване на електронни тестове осигуряват запазване на решените тестове и прилагане към тях на пет снимки в произволно избрани моменти от изпита на кандидата. Записите се съхраняват 2 години.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ публикува на интернет страницата си езиците, на които може да бъде проведен теоретичният тест.

Снимките, направени в произволно избрани моменти от изпита на кандидата, към решените тестове се съхраняват 12 месеца, а снимката към изпитния протокол, заедно с протоколът за проведения изпит – 50 години.


До втората част на изпита удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил се допускат само кандидати, получили оценка “Да” от първата част на изпита.

- Втората част на изпита включва писмен отговор на 3 въпроса. Общото време за отговор на въпросите от втората част е 30 минути. За втората част на изпита – положителна оценка се поставя, когато кандидатът има не по-малко от 14 точки от трите въпроса.
Въпросите на тестовете се променят на всеки три месеца.

Въпросите за провеждане на втората част на изпита за придобиване на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил се поставят на видно място в съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ не по-късно от една седмица от обявяване на изпитната дата.

При първия въпрос кандидатът трябва да впише адресите на три предварително посочени в теста служби и институции с национално значение (министерства, ведомства и др.) или регионално значение (община, областна управа, районно полицейско управление, ТД на НАП, ТД на НОИ, болници, автогари и ж.п. гари, Регионални дирекции и поделения на ведомства и институции и др.) на територията на общината, където кандидатът ще извършва таксиметрови превози. Въпросът се оценява от 0 до 3 точки. За всеки вярно посочен адрес се получава по една точка (за вярно посочен адрес се счита адресът, за който е посочено точното име на улицата/булеварда и номера, на който се намира обектът).
При втория въпрос кандидатът трябва да впише адресите на три предварително посочени в теста туристически обекти, хотели, музеи, театри, кина, опери, учебни заведения и висши учебни заведения, читалища, зоологически градини, делфинариуми, спортни зали и стадиони, на територията на общината, където ще извършва таксиметрови превози. Въпросът се оценява от 0 до 3 точки. За всеки вярно посочен адрес се получава по една точка (за вярно посочен адрес се счита адресът, за който е посочено точното име на улицата/булеварда и номера, на който се намира обектът).
При третия въпрос кандидатът трябва да впише най-краткия маршрут между два значими обекта на територията на общината, за която се явява на изпит, като в теста предварително са вписани началния и крайния обект. При отговора на този въпрос кандидатите могат да използват пътна карта (осигурена от кандидата или ОО „АА”) (върху която няма допълнителни символи или вписвания). Въпросът се оценява от 0 до 10 точки. При вписване на маршрут в съответствие с разработените и утвърдени маршрути, същият се оценява с 10 точки. Когато посоченият маршрут не е в пълно съответствие с утвърдения маршрут, за всяка алтернативно посочена улица се отнемат по 2 точки. Когато в посочения маршрут са пропуснати една или повече улици, маршрутът се оценява с 0 точки. Когато посоченият маршрут включва улица, сигнализирана с пътен знак забраняващ влизането на леки автомобили, маршрутът се оценява с 0 точки

Окончателната оценка “Издържал” се вписва на кандидатите получили положителни оценки от двете части на изпита.

Важно
Водач, притежаващ удостоверение водач на лек таксиметров автомобил издадено за територията на друга община, полага само втората част на изпита.

При повторно и всяко следващо явяване на изпит кандидатите за придобиване на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил положили успешно първата част от изпита, полагат само втората част.

Изпитът на кандидатите за едновременно придобиване на удостоверение за професионална компетентност за ръководител на таксиметрова дейност и удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил се състои от две части.


ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТА

Изпита се провежда под постоянно видеонаблюдение.

Председателят на изпитната комисия дава указания относно реда за проверка на самоличността и на свидетелствата за управление и за изтеглянето на изпитните тестове.

Поканва изпитваните по реда, по който са записани в протокола за изпит, да представят документа си за самоличност и/или свидетелство за управление на МПС (когато е необходимо);

Не се допускат до изпит лица, непредставили:
- необходимия документ за самоличност (лична карта, международен паспорт, свидетелство за управление);
- необходимото свидетелство за управление на МПС (лица с отнет контролен талон и акт за административно нарушение или наказателно постановление се допускат до изпит в срока на валидност на акта или в срока на обжалване на наказателното постановление).

Изпитът на кандидата за придобиване на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил се прекратява и се поставя отрицателна оценка, когато:
а) при решаването на теста от първа и/или втора част на изпита кандидатът използва материали, различни от позволената пътна карта или когато върху нея са направени допълнителни вписвания;
б) нарушава реда за провеждане на изпита;
в) при решаването на теста от първа и/или втора част не работи самостоятелно или използва непозволени средства при решаване на теста.

За втората част на изпита кандидатите се разделят на две групи. Председателят на комисията поканва по един представител на всяка група да изтеглят въпросите за втората част на изпита за съответната група.

Кандидатите вписват върху изпитните тестове личните си данни, номера на протокола, датата и се подписват на всеки един изпитен тест.

Кандидатите, могат да предават тестовете на председателя на комисията, преди изтичане на времето за решаване. След изтичане на определеното време комисията събира изпитните тестове.

При приемането на изпитните тестове от всеки кандидат председателят на комисията преглежда тестовете и с червен химикал по диагонал по цялата дължина зачертава въпросите, на които не е отбелязан отговор.

Кандидатите напускат кабинета, в който се провежда изпитът, след като и последният изпитван предаде изпитния си тест.

Изпитната комисия оценява решените тестовете и нанася оценката на всеки кандидат в изпитния протокол и председателят на изпитната комисия съобщава на кандидатите резултатите от изпита.

Изпитната комисия предоставя възможност на желаещите да видят допуснатите от тях грешки и при необходимост дава пояснения относно верните отговори.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТАКСИМЕТРОВИЯ АВТОМОБИЛ
Лекият таксиметров автомобил трябва:
- да е преминал на периодичен преглед за проверка на техническата изправност, съгласно Закона за движение по пътищата;
- да не е оборудван за учебни цели;
- да има най-малко 4 врати;
- органите за управление да са разположени вляво;
- да е обозначен със знак "Такси", светещ през тъмната част на денонощието, на който на бял фон с черни букви е изписано "Такси", знакът "Такси" трябва да бъде трайно закрепен по време на работа върху покрива на автомобила или специално монтирано за целта устройство;
- да има монтиран електронен таксиметров апарат с фискална памет притежаващ удостоверение за одобряване на типа, издадено от Държавната агенция за метрология и технически надзор;
- да има залепен на видимо отвън място вдясно на предното стъкло и в салона на арматурното табло, както и на стъклата на двете задни врати стикер за цените с размери 150 мм x 130 мм на бял фон с черни букви с височина на буквите не по-малка от 5 мм и височина на цифрите преди десетичния знак 15 мм, а след десетичния знак 10 мм с информация за:
-- наименованието на превозвача;
-- цената за един километър пробег по дневна тарифа в населено място;
-- цената за един километър пробег по нощна тарифа в населено място;
-- цената за един километър пробег извън населено място;
-- цената за повикване на адрес, която не може да надвишава цената за един километър пробег по съответната тарифа с повече от 50 %;
-- първоначалната такса, която не може да надвишава цената за един километър пробег по съответната тарифа в населено място с повече от 50 %;
-- цената за една минута престой, която не може да надвишава 50 % от цената за един километър пробег по съответната тарифа;

- да има залепена на видно отвън място, вдясно на предното стъкло холограма, ако за въвеждането на това изискване има решение на общинския съвет; образецът на холограмата се утвърждава от съответния общински съвет;
- да е оборудван с обезопасителни колани;
- да има отстрани по цялата дължина на вратите на автомобила непосредствено под линията на стъклата двуредна лента с шахматно разположени квадрати с размери и цвят съгласно образец;
- да бъде трайно боядисан в жълт цвят, без облепване на автомобила с фолио;
- да бъде трайно боядисан в зелен цвят, без облепване на автомобила с фолио, когато превозното средство е хибридно или се задвижва изключително с електрически двигател;
- на предните врати на автомобила да има трайно закрепена табела или надпис с изписани на кирилица наименованието и телефонният номер на превозвача, като размерът на буквите и цифрите е не по-малък от 30 мм;
- да има монтиран на достъпно за водача място бутон, който при натискане включва инсталирана в опознавателния знак "Такси" електрическа крушка, излъчваща червена мигаща светлина, или да е оборудван със система за сигнализация и сигурност, предаваща сигнал по радиочестота;
- на предния десен калник и на задната страна на автомобила да има трайно залепен водоустойчив, светлоотразителен стикер, защитен с холограма по образец, с посочен номер на разрешението, издадено от кмета на съответната община, валиден за съответната година.

Допълнителна информация