Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Професионална компетентност - Международен автомобилен превоз

Придобиване на удостоверение за професионална компетентност за извършване на международен автомобилен превоз на пътници или товари


Удостоверение за професионална компетентност за извършване на международен автомобилен превоз на пътници или товари се издава след успешно положен изпит по предметите от приложение № 1 от Наредба № 11 за международен автомобилен превоз на пътници и товари

Изпитите се организират и провеждат от Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”. ИАА провежда и изпитите за придобиване на диплома на Академия ИРУ за ръководители на транспортната дейност за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България и международен автомобилен превоз на пътници и товари.


ОНЛАЙН ИЗПИТНИ ЛИСТОВКИ (ОНЛАЙН ТЕСТ) 2024 - ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ - МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕВОЗИ. Листовките, са изготвени за подготовка на първа част на теоретичният изпит. Могат да бъдат решавани в режим ОБУЧЕНИЕ и режим ИЗПИТ.


ИЗПИТНИ ЛИСТОВКИ 2024 ЗА ANDROID, С ПОЯСНЕНИЯ за подготовка за ПЪРВА част на теоретичен шофьорски изпит за придобиване на удостоверение за професионална компетентност за извършване на международен автомобилен превоз на пътници или товари.


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
За явяване на изпит кандидатите за придобиване на професионална компетентност представят в съответната Дирекция “Автомобилна администрация” заявление по образец, не по-късно от 15 дни преди първата дата на избраната от тях изпитна сесия. Към заявлението се прилагат:
- копие от дипломата за завършено образование – средно за ръководители на транспортна дейност за превоз на товари и пътници на територията на Република България и средно за ръководители на транспортна дейност за превоз на товари и пътници за международни превози;
- банково бордеро за платена такса за явяване на изпит.

За повторно и всяко следващо явяване, кандидатите подават заявление, в което се посочва последната изпитна сесия, на която кандидатът се е явил. Към заявлението се прилага банково бордеро за платена такса за явяване на изпит.

ИЗПИТ
Изпитът за придобиване на професионална компетентност е теоретичен и се състои от 3 части.

Първа част на изпита се състои в решаване на изпитен тест, състоящ се от 30 въпроса с избор на един верен отговор. Времето да решаване на теста е 60 минути. Първата част от изпита, се счита за успешно положена, когато кандидатът има не по-малко от 18 верни отговори.

Втора част на изпита се състои в отговор на 10 отворени въпроси. Времето за отговор на въпросите и казусите е 90 минути. Втората част от изпита, се счита за успешно положена, когато кандидатът има не по-малко от 6 верни отговори.

Трета част на изпита се състои в решаване на 3 казуса. Третата част от изпита, се счита за успешно положена, когато кандидатът има не по-малко от 60% от точките за правилно решени казуси.

Изпитът за придобиване на диплом на Академия ИРУ е теоретичен и се състои от 3 части:
Първа част на изпита се състои в решаване на изпитен тест, състоящ се от 40 въпроса с избор на верен отговор. Времето да решаване на теста е 60 минути. Първата част от изпита, се счита за успешно положена, когато кандидата има не по-малко от 24 верни отговора;

Втора част на изпита се състои в отговор на 20 отворени въпроси. Времето за отговор на въпросите и казусите е 120 минути. Втората част от изпита, се счита за успешно положена, когато кандидата има не по-малко от 12 верни отговори;
Примерни отворени въпроси за втора част на изпита

Трета част на изпита се състои в решаване на 5 казуса. Третата част от изпита, се счита за успешно положена, когато кандидата има не по-малко от от 60% от точките за правилно решени казуси.
Примерни казуси за трета част на изпита на тема "Превоз на пътници":
Примерни казуси за трета част на изпита на тема "Превоз на товари":

Изпитите се считат за успешно положени, когато кандидатите успешно са положили всички части на изпита.

До втория етап от изпита се допускат само кандидати, успешно положили първата част на изпита.

При повторно и всяко следващо явяване кандидатите, които успешно са положили първата част на изпита, се явяват само на отворените въпроси и казусите.

При повторно и всяко следващо явяване кандидатите, които успешно са положили първата и втората част на изпита, се явяват само на казусите.


ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ
Преди започване на изпита председателят на изпитната комисия проверява самоличността на кандидатите (лична карта, паспорт).

Не се доспускат до изпит:
- кандидати, които не представят документ за самоличност
- кандидати, явили се след началото на изпита

Председателят на изпитната комисия дава указания относно провеждането на изпита, за оценяване на теста, отворените въпроси и казусите, и времето за решаването им.

Кандидатите изтеглят тестове си по отделно, по реда, по който са записани в протокола.

Резултатите от първата част на изпита се вписват в изпитния протокол и се съобщават на кандидатите.

В залата остават само кандидатите, които ще полагат втората част на изпита.

Кандидатите, които ще полагат и втора част на изпита изтеглят тестовете с отворените въпроси и казусите по реда, по който са записани в протокола.

По време на изпита кандидатите работят самостоятелно.

Кандидатите използват само раздадените тестове, отворени въпроси или казуси и бели листа, подписани от председателя на изпитната комисия, химикалка и калкулатор.

Поставянето на каквито и да е знаци по изпитния тест и листата върху, който е работено, е забранено.
При тестовете с избор на верен отговор, верните отговори се отбелязват със знак “Х” (когато тестовете се решават на хартия). Корекции в изпитните тестове не се допускат.

Не се допуска излизане на кандидат извън залата, в която се провежда изпитът, преди да е предал окончателно изпитните си тестове и казуси.

Изпитната комисия по оценяването извършва проверката на отворените въпроси и казусите и приключва протокола до 30 дни от дата на провеждане на изпита.

Кандидатите могат да се запознаят с резултатите от изпита и да разгледат изпитния си тест и казуси и да получат разяснения от комисията за допуснатите грешки, ако в седем дневен срок от обявяването на резултатите подадат заявление до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.