Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Условия за провеждане на изпитите за категория С1

Правила за провеждане на проверка за психологическа годност на водачи и организиране и провеждане на изпити за придобиване на право за управление на МПС от категория С1

Последно обновяване: септември 2023 г.

Общи правила, при решаване на изпитния тест

 

Важно

  • лицата, които кандидатстват за първи път за получаване на категория "С1" преминават теоретично и практическо обучение. Те полагат съответно теоретичен и практически изпит.ОНЛАЙН ТЕСТ (ИЗПИТНИ ЛИСТОВКИ 2024) ЗА ПОДГОТОВКА ЗА ТЕОРЕТИЧЕН ШОФЬОРСКИ ИЗПИТ ЗА КАТЕГОРИЯ С1
Листовките могат да бъдат решавани в режим "ОБУЧЕНИЕ" и режим "ИЗПИТ". В режим обучение, можете да намерите пояснения и допълнителна информация относно "защо това са верните отговори".

Листовките съдържат 450 въпроса. За категория "С1" всеки изпитен тест (изпитна листовка) съдържа по 15 въпроса. Всеки въпрос има различен брой възможни верни отговори - от 1 до 3. При правилен отговор всеки въпрос носи от 1 до 3 точки. Отговорът се приема за правилен, ако са отбелязани всички възможни верни отговори (без грешните).
Максимален брой точки за един тест - 35. Минимален брой точки, необходим за успешно преминаване на изпита – 30. Време за решаване – 20 минути.

ИЗПИТНИ ЛИСТОВКИ 2024 ЗА ANDROID, С ПОЯСНЕНИЯ за подготовка за теоретичен шофьорски изпит за категория C1.

1. Психологическа годност на кандидата

Психологическата годност се установява с психологическо изследване, при което се прави оценка за състоянието на психологическите качества на кандидата и съответствието им с изискванията към съответната категория или професионална група и се прави прогноза с вероятностен характер за психологическата годност на лицето за съответната цел за определен период от време.

Всяко психологическо изследване завършва със заключение за психологическа годност.
При положително заключение от психологическото изследване на изследваното лице се издава "Удостоверение за психологическа годност".
При отрицателно заключение не се издава документ.

Независимо от срока на валидност на удостоверението за психологическа годност и целта, за която то е издадено, водачите подлежат на психологическо изследване винаги когато е налице съответно основание за това.

Всяко лице има право на три явявания на изследване за психологическа годност в продължение на 12 месеца.

При отрицателно заключение от първото явяване на психологическо изследване имате право на второ явяване на психологическо изследване в срок до шест месеца от първото.

При отрицателно заключение от второто явяване на психологическо изследване имате право на трето явяване на изследване в срок до шест месеца от второто.

При отрицателно заключение от третото явяване на психологическо изследване, както и при неявяване в срока за второ или трето явяване на психологическо изследване, имате право на ново изследване не по-рано от една година след първото изследване.


 

Изпита се състои от две части (теоретичен и практически) и се провежда в различни дни. Теоретичният изпит се състои в решаване на тест.


обратно

 

2. Официален теоретичен изпит

Не се допускат до изпит лица без документ за самоличност и лица, които се явяват след неговото започване.
На лицата, които не владеят български език, се осигуряват преводач на разбираем за тях език само при даване на указанията за решаване на изпитните листовки. Теоретичният изпит на лица, които не владеят български език, се провежда с електронни тестове на един от езиците, избран от кандидата. Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ публикува на интернет страницата си езиците, на които може да бъде проведен теоретичният тест.

Тестовете се решават на електронно устройство, като резултатите от изпита се отчитат автоматично.Тестовете за различните категории обхващат само темите за съответната категория.

Тестът на всеки кандидат е индивидуален и обозначен с уникален номер.

Теоретичните изпити се провеждат чрез решаване на тест на електронен носител (таблет). Тестовете за различните категории обхващат само темите за съответната категория.

За всеки въпрос се отбелязват всички отговори, които кандидатът счита, че са верни. При отбелязан неверен отговор и/или при неотбелязани всички възможни верни отговора се счита, че на въпроса е отговорено неправилно;

Всеки правилно отговорен въпрос носи допълнителни точки, към общият резултат от изпита на кандидата;

Към всеки въпрос е посочен броят на възможните верни отговори;

Изпитният тест се решава за време, след приключването на което кандидатът няма право да отговаря на повече въпроси от изпитният тест


Електронните устройства за решаване на електронни тестове осигуряват запазване на решените тестове и прилагане към тях на пет снимки в произволно избрани моменти от изпита на кандидата. Записите се съхраняват 2 години.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ публикува на интернет страницата си езиците, на които може да бъде проведен теоретичният тест.

Снимките, направени в произволно избрани моменти от изпита на кандидата, към решените тестове се съхраняват 12 месеца, а снимката към изпитния протокол, заедно с протоколът за проведения изпит – 50 години.

Успешно издържалите изпита по теория се явяват на втората, практическа част, а неиздържалите имат право да се явят отново след седем дни.Tеоретични изпити за получаване на шофьорска книжка се полагат само в кабинети на изпълнителната агенция “Автомобилна администрация”, които са шумоизолирани - така наречените "бели стаи".

По време на теоретичният изпит, на кандидатите, се забранява да използват други електронни устройства освен осигурените за изпита таблети.

Преди да заемат местата си в изпитните кабинети, кандидатите се проверяват с технически средства за наличието на електронни устройства у тях.

Всички работни места, на които седят кандидат-шофьорите, са преградени едно от друго, така че да няма визуален контакт между изпитваните и да няма възможност за подсказване, размяна на таблети и други опити за манипулации. Всяко място е оборудвано с работна станция, камера и микрофон. Над мястото на всеки кандидат има поставено огледало с цел провеждащият изпита да следи за преписване или злоупотреба от страна на кандидата по време на изпита. В залите са монтирани системи за контрол на изпитния процес, апаратура за регистриране на сигнали от електронни устройства, както и система за автоматично известяване и записване на сигналите при тяхното засичане.

Осигурена и специализирана мобилна техника, с която изпитващият да проверява за излъчвани сигнали от електронни устройства по време на изпита.

Вижте как протича самият изпит.


3. Официален практически изпит

Кандидат, преминал успешно официалния теоретичен изпит се допуска до официален практически изпит (кормуване). В случай, че кандидатът не премине успешно теоретичния изпит, за повторно и всяко следващо явяване на практически изпит преминава допълнително обучение по управление на моторно превозно средство от категорията, за която ще се явява.

Практическият изпит на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории "С1" се провежда само по пътища в населено място.

Времето за управление на МПС на пътя при практическите изпити за категории С1, С, С1Е, СЕ, D1, D, D1Е и DЕ е не по-малко от 45 минути за всеки кандидат.

При повторно или всяко следващо явяване на практически изпит, в срок до 6 месеца от последното явяване, кандидатът се допуска до изпит, ако в системата е отразено, че е преминал съответното допълнително обучение по управление на МПС.

При повторно или всяко следващо явяване на практически изпит, когато са изминали повече от 6 месеца от последното явяване, кандидатът се допуска до изпит, ако в системата е отразено, че е преминал допълнително обучение по управление на МПС и че след изтичане на посочените срокове е положил нов вътрешен изпит.


Моторното превозно средство, с което се провеждат практическите изпити, с изключение на мотоциклетите, е оборудвано с техническо средство за видеонаблюдение на пътя пред и на участниците в изпита, което осигурява:
1. видимост на действията на всички участници в изпита, които са в превозното средство;
2. видимост на пътна лента с ъгъл на заснемане не по-малък от 120°;
3. записи на изображенията, звука, датата и часа с възможност за последващо разглеждане и прослушване на записите от съответния изпит;
4. възможност за непрекъснат запис; при прекъсване на записа да се включва светлинна сигнализация;
5. възможност за последващо разглеждане на маршрута по време на изпита (позициониран на интерактивна географска карта, чрез GPS координати);
6. да се създава един файл за двете камери и звука и GPS;
7. възможност в цифровата памет на картата да се въведе № на протокола и поредният номер на кандидата от протокола за изпит в името на файловете, генерирани по време на изпита.


Още
За първо явяване на теоретичен и/или практически изпит кандидатите се представят от учебния център, направил отбелязването в информационната система, че кандидатът е преминал съответното обучение.

За първо явяване на теоретичен и/или практически изпит се допуска кандидатите да се представят от учебен център, различен от (провелият обучението), когато кандидатите се явяват на изпит в област, различна от тази, в която са се обучавали.

Проверочният изпит е теоретичен.
С проверочния изпит се оценяват знанията на лицата, на които временно е отнето свидетелството за управление на МПС за извършване на немаловажно нарушение на правилата за движение поради незнание. Датата за провеждане на проверочния изпит се определя при подаване на документите.

Загуба на правоспособност
Лице, което е загубило правоспособност по реда на чл. 157, ал. 4 от Закона за движението по пътищата (отнети всички контролни точки), не се допуска до изпит до изтичане на шестмесечния срок от предаването на свидетелството му за управление в КАТ.

Допълнителна информация