Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

ADR Консултант по безопасност, 2024

ADR Консултант по безопасност при превоз на опасни товари

Курсовете за обучение на водачи на консултанти по безопасността при превозите на опасни товари се организират от търговци и юридически лица с нестопанска цел с разрешение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или на упълномощено от него длъжностно лице.
Обучението се извършва по учебна документация в съответствие с изискванията на ADR, утвърдена от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИА "АА").

Редът и условията за организиране и провеждане на изпитите на кандидати за придобиване и удължаване срока на валидност на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари се определят по методика одобрена с решение на ИАА.

Удостоверението е с валидност 5 години.
Срокът на валидност на удостоверението се подновява за нови 5 години, когато през последната година преди изтичане на срока му притежателят е положил изпит пред комисия.
Удостоверения, издадени от компетентен орган на страна по спогодбата ADR, се признават в Република България след представяне на легализиран превод.

ИЗПИТИ

Изпитът за придобиване и удължаване срока на валидност на удостоверение за консултант по безопасността на превоза на опасни товари е теоретичен и се състои в 2 части - решаване на тест с отворени въпроси и на казуси.
А. за придобиване на удостоверение:
Първа част – решаване на тест с двадесет отворени въпроса; времето за решаване на отворените въпроса е 80 минути; оценка “ДА” се поставя, когато кандидатът има 70% верни отговори в тестовете.
Примерни изпитни въпроси за провеждане на първа част на изпита за консултанти по безопасността
Втора част - състои се от 5 отделни модула; всеки модул обхваща решаване на два казуса; времето за решаване на двата казуса за всеки модул е 120 минути; оценка “ДА” за съответния модул се поставя, когато кандидатът има общо 70 % верни отговори и от двата казуса.

Примерни казуси за провеждане на втора част на изпита за консултанти по безопасността: Б. за удължаване срока на валидност на удостоверението:
първа част - решаване на тест с двадесет отворени въпроса; времето за решаване на теста е 80 минути; оценка “ДА” се поставя, когато кандидатът има 70% верни отговори.
втора част - състои се от 5 отделни модула, всеки модул обхваща решаване на един казус; времето за решаване на всеки казус е 60 минути; оценка “ДА” се поставя, когато кандидатът има общо 70% верни отговори на всеки казус.

Изпитът се счита за успешно издържан, когато кандидатът е получил оценка “ДА” на първата част и положителна оценка поне на един от модулите от втората част.

Срокът на валидност на удостоверението за консултант по безопасността при превоз на опасни товари се удължава само за модулите, за които кандидатът успешно е издържал изпит.

Когато кандидатът е издържал успешно първата част на изпита, при повторно и всяко следващо явяване полага изпит само на съответните модули от втората част.


РЕД И ДОКУМЕНТИ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТ

За първоначално явяване на изпит за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари, кандидатите се представят от лицата, извършили обучението.

За явяване на изпит за придобиване или удължаване срока на валидност на удостоверението за консултант по безопасността при превоз на опасни товари, кандидатът подава заявление чрез съответния ОО“КД-ДАИ” /Приложение № 10/, не по-късно от 10 работни дни преди първата дата на избраната от него изпитна сесия.

Към заявлението за първоначално придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоза на опасни товари, кандидатът прилага и копие на удостоверението си за преминато обучение, издадено от учебния център, който го е обучил.

Удостоверението за преминато обучение важи само за модула/ите, за които кандидата е обучен и се признава за срок от една година, считано от датата на приключване на обучението.

В случай, че кандидатът бъде обучен за допълнителен модул в следващ курс на обучение, учебния център издава удостоверение за преминато обучение за съответния модул. Номерът и датата на издаване на удостоверението се записва в учебния дневник.

В случай, че кандидатът не се е явил на изпит в посочения срок на валидност на удостоверението за съответния/те модул/и, той следва да премине нов курс на обучение.

Кандидат, явяващ се за удължаване срока на валидност на удостоверението или придобиване на допълнителен модул, към заявлението прилага и копие на удостоверението за консултант по безопасността при превоза на опасни товари, което притежава.

В заявлението кандидатът посочва избраната от графика изпитна сесия, на която желае да се яви на изпит.

Заявления с невярно съдържание, нечетливи или с липсваща или неточна информация не се приемат.

Обучението на кандидат се признава и той се допуска до изпит, когато при обучението не е отсъствал повече от 4 (четири) учебни часа за модул “класове 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9”. Не се допускат отсъствия от учебните часове за модул “Клас 2”, “Клас 1”, модул “Клас 7” и модул “товари с номер по ООН (UN номер) 1202, 1203, 1223, 3475 и авиационно гориво с номер по ООН 1268 или 1863”.

На кандидат, посетил необходимия хорариум от учебни часове, учебния център, провел обучението, издава удостоверение за преминато обучение. Служител на съответния ОО”КД-ДАИ” заверява удостоверението за преминато обучение с име, фамилия, подпис и длъжност.


ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТА
Председателят на изпитната комисия по провеждане на изпита проверява документа за самоличност на кандидатите (лична карта, паспорт, свидетелство за управление, а за чужденците -документ за продължително или постоянно пребиваване на територията на Република България).

Кандидати, които не представят валиден документ за самоличност и бордеро за платена такса за съответния модул, не се допускат до изпит.

Дават се указания относно провеждането на изпита, за оценяването на отворените въпроси, казусите и времето за решаването им.

На всеки кандидат се предоставя малък, голям плик и празна бланка, в която кандидатите да впишат трите си имена, ЕГН, подпис, номер на протокола, датата, на която се явяват на изпит и модула/ите опасни товари, за които ще полагат изпит. Попълнената бланка се поставя в малкия плик и се запечатва.

Дават се указания на кандидатите да не нанасят по пликовете, теста с отворени въпроси и казусите, лични данни, подписи или знаци, тъй като тези изпитни работи ще бъдат анулирани.

Кандидат може да бъде отстранен от залата, ако:
- нарушава реда за провеждане на изпита.
- започне да решава изпитната работа преди обявяването на началото на изпита;
- при решаването на теста не работи самостоятелно или използва непозволени средства с цел решаване на изпитната работа;

По време на изпита:
- в изпитната зала не се допускат външни лица (освен упълномощените длъжностни лица);
- не се допускат действия, които нарушават нормалното провеждане на изпита;
- не се допуска излизане на кандидатите от изпитната зала след започване на изпита, без да са предали изпитните си тестове и казуси;
- не се допускат кандидати в залата след обявяване на началния час за решаване на изпитните тестове и казуси.

При провеждане на изпита за консултанти по безопасността кандидатите могат да използват:
- Приложения А и В на Спогодба ADR, върху които не са направени допълнителни записки и които не съдържат допълнителни страници с разработени въпроси и казуси;
- калкулатор;
- бели листа за решаване на казусите, подписани от председателя на изпитната комисия.

Кандидатите изтеглт изпитните тестове, по които ще полагат изпита, по реда, по който са записани в протокола, като се вписват в изпитния протокол номерата на изтеглените от кандидатите отворени въпроси или казуси.

Решаването на изпитните тестове или казусите, изтеглени от кандидатите, започва след като председателят официално обяви началния час за самостоятелната работа на кандидатите.

След приключване на определеното време за решаване на изпитните тестове и казуси, всеки кандидат поставя малкия плик, изпитния тест и казусите в големия плик, запечатва плика и го предава на комисията.

Изпитни работи, с поставени отличителни знаци, имена, подписи или други данни на кандидата се анулират.

Резултатите от изпита се публикуват на електронната страница на ИА “АА” до 30 дни от датата на провеждане на изпита.

Кандидатите, които не са издържали изпита, могат да се запознаят с резултатите и да разгледат изпитната си работа, ако в тридневен срок след публикуване на резултатите от изпита в електронната страница на ИА “АА”, подадат писмено заявление до изпълнителния директор на ИА “АА”.