Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

ADR Цистерни

ADR Цистерни

Курсовете за обучение на водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари се организират от търговци и юридически лица с нестопанска цел с разрешение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или на упълномощено от него длъжностно лице.
Обучението се извършва по учебна документация в съответствие с изискванията на ADR, утвърдена от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИА "АА").

Редът и условията за организиране и провеждане на изпитите на кандидати за придобиване и удължаване срока на валидност на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари (ADR-свидетелство за водач, превозващ опасни товари) се определят по методика одобрена с решение на ИАА.

На задължително обучение преди изпита подлежат кандидатите за:
1. придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари;
2. удължаване на срока на свидетелството за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари;
3. придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари.

Кандидатите за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари задължително преминават обучение по модул "Основен". В зависимост от квалификацията, която искат да придобият, кандидатите преминават съответното обучение и по един или повече от следните специализирани модули: а) "Цистерни";
б) "Клас 1";
в) "Клас 7".

ОБУЧЕНИЕ - ADR СПЕЦИАЛИЗИРАН КУРС ЦИСТЕРНИ
Обучението по специализиран курс за превоз на опасни товари в цистерни е с продължителност от 13 учебни часа, като включва темите:
- типове цистерни и МПС: изисквания към тях, одобряване, сигнализация;
- специфика на различните вещества и допустимост за превоз в цистерни;
- правила при пълнене, разтоварване и движение по маршрута;
- документация при превоза
- действия при аварийни ситуации;

Обучение за специализиран курс за превоз на опасни товари в цистерни може да запише кандидат, който е преминал основен курс на обучение за водач на автомобил за превоз на опасни товари по шосе и е положил успешно изпита за придобиване на ADR удостоверение.

Обучението за съответния модул за придобиване на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари и за удължаване срока на валидност на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари се счита за преминато, когато кандидатът е присъствал на не по-малко от 12 учебни часа - за модул цистерни.

ОНЛАЙН ИЗПИТНИ ЛИСТОВКИ (ОНЛАЙН ТЕСТ 2024) ADR ВОДАЧИ НА ЦИСТЕРНИ. Листовките могат да бъдат решавани в режим ОБУЧЕНИЕ и режим ИЗПИТ.

Онлайн листовките, за водачи ADR Клас 1, съдържат 315 въпроса разпределени в 21 листовки (теста). Всеки изпитен тест (всяка листовка) съдържа по 15 въпроса. Всеки въпрос има по един верен отговор. При правилен отговор всеки въпрос носи 1 точка. Листовката се приема за правилно решена, ако са допуснати не повече от 3 грешки. Максимален брой точки за един тест - 15. Минимален брой точки, необходим за успешно преминаване на изпита – 12. Време за решаване – 30 минути.

ИЗПИТНИ ЛИСТОВКИ 2024 ЗА ANDROID за подготовка за теоретичен шофьорски изпит за ADR цистерни.РЕД И ДОКУМЕНТИ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТ
ИЗПИТ
Изпитите се организират и провеждат от Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” (ИА “АА”).

До изпит за придобиване на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари за модулите “цистерни”, “клас 1“ или „клас 7“ се допускат само кандидати, които имат валиден успешно положен изпит за модул „основен”.

Валидността на успешно положения изпит за модул „основен“ е 5 години, считано от датата на изпита.

Изпитът след всеки специализиран курс се провежда с изпитен тест съдържащ 15 въпроса с посочени отговори, от които само един е верен. Времето за решаване на теста за всеки изпит след специализиран курс е 30 минути. Оценка “ДА” за всеки модул се поставя, когато кандидатът е допуснал не повече от 3 грешни отговора.

Изпитът за удължаване срока на валидност на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари е теоретичен и се състои в решаване на изпитен тест. Тестът за всеки кандидат обхваща изпитните въпроси за класовете, за които ще бъде удължен срока на валидност на съответното свидетелство. Изпитните въпроси са с посочени отговори, от които само един е верен и пълен.

За първоначално явяване на изпит за придобиване и удължаване срока на валидност на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари (АДР), кандидатите се представят от лицата, извършили обучението.

На курсиста се предоставя удостоверение за успешно преминат курс на обучение (необходимо му за допускане до явяване на изпит) само ако по време на курса на обучение НЕ е отсъствал повече от 2 (два) учебни часа за модул “основен”, 1 (един) учебен час за модул “Цистерни”. Не се допускат отсъствия от учебните часове за модул “Клас 1” и модул “Клас 7”. Не се допускат отсъствия на кандидатите при обучение за удължаване срока на валидност на ADR-свидетелството.

Кандидати, отсъствали повече от допустимия брой часове, не се допускат до изпит.

На кандидат, посетил необходимия хорариум от учебни часове, учебния център, провел обучението, се издава удостоверение за преминато обучение.

Кандидати, които притежават ADR-свидетелства/удостоверения, издадени от компетентен орган на страна по Спогодба ADR, се признават в Република България и се допускат до изпит за удължаване срока на валидност на ADR-свидетелства/удостоверения или за придобиване на допълнителен модул след специализиран курс на обучение, като представят ADR-свидетелство/удостоверението, заверено с “апостил” или от дипломатическото или консулското представителство на съответната държава в Република България, или от Министерството на външните работи и придружено с превод на български език, заверен от Министерството на външните работи или от дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава.

ADR-свидетелство за водач, превозващ опасни товари се издава на лица, които са установили обичайното си пребиваване в Република България съгласно т. 46, параграф 6 на “Допълнителни разпоредби“ от Закон за движението по пътищата.

За повторно и всяко следващо явяване за изпит, кандидатите за придобиване и удължаване срока на валидност на ADR-свидетелство за водач, превозващ опасни товари подават заявление не по-късно от 5 работни дни преди определената дата за изпит в съответния ОО “КД-ДАИ” (Приложение № 7).

Кандидат, представен в окончателен списък и отразен на изпит в изпитен протокол като “не се явил”, “не се допуска” и “отстранен”, подава заявление в областния отдел, на чиято територия е проведено обучението му (Приложение № 7а). Към заявлението кандидатът прилага копие на удостоверението си за преминато обучение, издадено от учебния център, обучил кандидата и бордеро за платена такса за явяване на изпит съгласно Тарифа № 5.

Удостоверението за преминато обучение важи само за модула/ите, за които кандидата е обучен и е с валидност една година, считано от датата на приключване на обучението. В случай, че кандидатът бъде обучен за допълнителен модул в следващ курс на обучение, учебния център издава удостоверение за преминато обучение за съответния модул. Номерът и датата на издаване на удостоверението се записва в учебния дневник.

В случай, че кандидатът не се е явил на изпит в посочения срок на валидност на удостоверението за съответния/те модул/и, той следва да премине нов курс на обучение.


ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТА

Председателят на изпитната комисия проверява самоличността на кандидатите чрез документ за самоличност (лична карта, паспорт, свидетелство за управление на МПС, а за чужденците - документ за продължително или постоянно пребиваване на територията на Република България и събира документите за внесени такси съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Изпитната комисия сверява данните за придобитите модули опасни товари от удостоверението за преминато обучение на кандидата със заявените модули от изпитния протокол и датата на валидност на удостоверението.

Лицата, които притежават ADR-свидетелство за водач, превозващ опасни товари и се явяват на изпит за удължаване срока на валидност или се явяват на изпит за придобиване на нов модул, представят за проверка и ADR-свидетелството, което притежават.

Председателят на изпитната комисия сравнява данните от ADR-свидетелството с документа за самоличност на кандидата и при неточност вписва забележка в изпитния протокол, след което връща ADR-свидетелството на кандидата.

Не се допускат до изпит кандидати:
- без валиден документ за самоличност;
- без внесена такса за явяване на изпит;
- без удостоверение за преминато обучение, издадено от учебния център, обучил кандидата;
- без да представят за проверка ADR-свидетелството (ако притежават такова).

Дават се указания относно реда за провеждане на изпита и се съобщават правилата, които трябва да се спазват при решаването на теста.

Изпитът на кандидат не се зачита и той се отстранява от залата, когато:
- при решаването на теста използва приложение, различно от утвърденото от изпълнителния директор на ИА “АА” Приложение № 13.
- нарушава реда за провеждане на изпита;
- започне да решава теста преди обявяването часа на самостоятелната работа от председателя на комисията;
- при решаването на теста не работи самостоятелно или използва непозволени средства с цел решаване на изпитната работа;

Председателят на изпитната комисия отваря плика с тестовете и поканва кандидатите да изтеглят тестове по реда, по който са записани в протокола, като в него вписва номерата на изтеглените от кандидатите тестове.

Член на изпитната комисия раздава изпитните тестове на кандидатите по реда, по който са записани в протокола. Председателят обявява начален час за решаване на тестовете.

По време на изпита:
- в изпитната зала не се допускат външни лица (освен упълномощените длъжностни лица);
- не се допускат действия, които нарушават нормалното провеждане на изпита;
- не се допуска излизане на кандидатите от изпитната зала след започване на изпита, без да са предали изпитния си тест;
- не се допускат кандидати в залата след обявяване на началния час за решаване на изпитните тестове.

Кандидатите работят самостоятелно.
Допуска се използването на Приложение № 13 (цветна брошура).
Не се допуска използването на цитираното приложение, когато върху него са направени допълнителни записки.
Не се допуска използването на различно по вид приложение.

Кандидат, който приключи решаването на изпитния си тест преди определеното за това време, предава теста на комисията и напуска изпитната зала.