WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2017, с пояснения. Полезна информация.

Наредба за съставяне на документи при пътнотранспортни произшествия, 2010

Наредба № IЗ-41/12.02.2009 за документите и реда за съставянето им при пътнотранспортни произшествия и реда за информиране между министерството на вътрешните работи, комисията за финансов надзор и информационния център към гаранционния фонд

В сила от 30.01.2009 г.
Издадена от Министерството на вътрешните работи и Комисията за финансов надзор
Обн. ДВ. бр.8 от 30 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2010г.


Чл. 1. (1) (Предишен текст на чл. 1 - ДВ, бр. 94 от 2010 г.) С тази наредба се определят документите, редът за тяхното съставяне и редът за предоставяне на информация от Министерството на вътрешните работи на Информационния център към Гаранционния фонд за настъпили пътнотранспортни произшествия (ПТП).
(2) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2010 г.) С тази наредба се определят и съдържанието, начинът и форматът за подаване на справката по чл. 294, ал. 6 от Кодекса за застраховането.


Чл. 2. (1) За настъпило ПТП се съставят следните документи:
1. констативен протокол за ПТП с пострадали лица;
2. протокол за ПТП с материални щети;
3. двустранен констативен протокол за ПТП.
(2) Органите на "Пътна полиция" - МВР, при посещение на ПТП заснемат разположението на пътните превозни средства (ППС) и причинените щети с цифров фотоапарат.
(3) Информацията по ал. 2 се съхранява за срок до 3 месеца в АИС в структурата на МВР, на чиято територия е настъпило произшествието, и се предава на Информационния център към Гаранционния фонд по реда на чл. 7, ал. 1.
(4) Препис от документите по ал. 1, т. 1 и 2 се издават от органите на "Пътна полиция" - МВР, на трети лица, претърпели вреди от ПТП, както и при загубване на оригинала. Преписът се издава от структурното звено, съставило документа, въз основа на писмено искане. Преписът се заверява, като в горния ляв ъгъл се отбелязва "препис" и се полага подпис и печат.


Чл. 3. (1) При ПТП с пострадали лица се съставя констативен протокол за ПТП - приложение № 1, и се изготвя подробна план-схема на ПТП от органите на "Пътна полиция" - МВР.
(2) Протоколът по ал. 1 се съставя в едномесечен срок от датата на ПТП.


Чл. 4. При ПТП с материални щети се съставя протокол за ПТП - приложение № 2.


Чл. 5. (1) Когато при произшествието са причинени само материални щети, които не възпрепятстват движението на МПС на собствен ход, и между участниците в произшествието има съгласие относно обстоятелствата, свързани с него, те попълват своите данни в двустранен констативен протокол за ПТП - приложение № 3.
(2) Застрахователите, които сключват договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, са длъжни да предоставят безплатно в два екземпляра бланка за двустранен констативен протокол за ПТП - приложение № 3, при сключване на договора, както и при поискване.
(3) Двустранният констативен протокол - приложение № 3, е валиден и когато бланката не е предоставена от застрахователя.
(4) Ежемесечно до 20-о число на месеца застрахователите изпращат информация до Информационния център към Гаранционния фонд за произшествията, документирани с двустранен констативен протокол, във формат и по образец, приети от управителния съвет на Гаранционния фонд и утвърдени от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор".
(5) Ежемесечно до 25-о число на месеца Информационният център към Гаранционния фонд предоставя на МВР информацията по ал. 1 във формат и по образец, утвърдени от министъра на вътрешните работи.


Чл. 6. Не се посещават от органите на МВР - "Пътна полиция", и не се съставят документи за:
1. повреди на МПС, възникнали в резултат на природни бедствия;
2. пожар на МПС;
3. повреди на МПС, възникнали в паркирано състояние;
4. повреди на МПС, които не са причинени от друго ППС;
5. повреди по стъклата на автомобила.


Чл. 7. (1) Ежемесечно до 25-о число на месеца Министерството на вътрешните работи предоставя на Информационния център към Гаранционния фонд по чл. 287 от Кодекса за застраховането следната информация, необходима за индивидуализиране на причинените през предходния месец ПТП:
1. вид и номер на съставения протокол по чл. 2, ал. 1, т. 1 или 2;
2. снимките по чл. 2, ал. 2, когато такива са направени;
3. дата на ПТП;
4. място на ПТП;
5. МПС, участвали в ПТП, с посочване на регистрационния номер и номера на рама (шаси) за всяко МПС, участвало в ПТП;
6. МПС, което е причинило ПТП.
(2) Информацията по ал. 1 се предоставя в електронен вид, подписана с електронен подпис, във формат и по образец, утвърден от министъра на вътрешните работи.
(3) Гаранционният фонд съхранява информацията, получена по ал. 2, в срок 7 години от датата на настъпване на ПТП.
(4) Управителният съвет на Гаранционния фонд приема правила за архивиране, съхранение и достъп до базите данни, създадени на основата на информацията по ал. 1, и ги предоставя за одобрение на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор".
(5) Информационният център към Гаранционния фонд чрез страницата си в интернет или чрез друго комуникационно средство предоставя възможност за проверка за виновно причинени ПТП от МПС, въз основа на отделна база данни, съдържаща само информацията по т. 6.
(6) При поискване от застраховател във връзка с предявена пред него претенция Информационният център му предоставя информация и по ал. 1, т. 1 - 5, отнасяща се за съответната претенция.
(7) За искане на информация по ал. 6 застрахователят оправомощава до две длъжностни лица. Искането се изпраща под формата на електронен документ, подписан с електронен подпис.


Чл. 8. Техническото оборудване по документиране на ПТП, посетени от органите на МВР, може да се осигурява по реда на чл. 288б от Кодекса за застраховането.


Чл. 9. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2010 г.)(1) Справката по чл. 294, ал. 6 от Кодекса за застраховането съдържа следната информация във връзка с изплатени обезщетения за претенции по застраховките по т. 3 и 10 от раздел ІІ, буква "А" на приложение № 1 към Кодекса за застраховането (с изключение на застраховката по т. 10.2), които представляват тотална щета по смисъла на чл. 193, ал. 4 от Кодекса за застраховането:
1. дата на отчета;
2. код на застрахователя, който подава данните;
3. уникален номер на претенцията (щетата);
4. номер на застрахователен договор, по който е предявена претенцията;
5. застраховка, по която е предявена претенцията;
6. дата на завеждане на претенцията (щетата);
7. дата на настъпване на ПТП (попълва се, ако претенцията е следствие от ПТП);
8. документ по чл. 2, ал. 1, когато претенцията е предявена в резултат от ПТП или друг документ (издаден от компетентен държавен орган или застраховател в случаите по чл. 6);
9. държавен контролен номер и номер на рама (шаси) на МПС, във връзка с което е изплатено обезщетение за тотална щета;
10. изплатено обезщетение в левове;
11. дата на изплащане на обезщетението за тотална щета;
12. дата на прекратяване на регистрацията на МПС, във връзка с което е изплатено обезщетение за тотална щета.
(2) Справката по ал. 1 се подава само за МПС, притежаващи регистрация от органите на "Пътна полиция" - МВР.
(3) Справката по ал. 1 се предоставя ежедневно в Информационния център към Гаранционния фонд в електронен вид, подписана с електронен подпис, във формат и по образец, приет от УС на Гаранционния фонд и утвърден от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор", и съдържа данните за обезщетенията за тотални щети, изплатени през предходния работен ден.
(4) Когато в съответния работен ден няма изплатени обезщетения за претенции, които представляват тотални щети, в Информационния център се изпраща празна справка за липса на такива плащания в електронен вид, подписана с електронен подпис.
(5) Управителният съвет на Гаранционния фонд приема правила за архивиране, съхранение и достъп до базите данни, създадени на основата на информацията по ал. 1, и ги предоставя за одобрение на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор". Правилата предвиждат осигуряване на достъп за компетентните органи на Министерството на вътрешните работи и Комисията за финансов надзор.
(6) Информационният център към Гаранционния фонд чрез страницата си в интернет или чрез друго комуникационно средство предоставя възможност за проверка за изплатени обезщетения за претенции, които представляват тотална щета.
(7) При поискване от застраховател във връзка със сключването на застрахователен договор или предявена пред него претенция Информационният център му предоставя информацията по ал. 1, отнасяща се за съответното МПС.
(8) За искане на информация по ал. 7 застрахователят оправомощава до две длъжностни лица. Искането се изпраща под формата на електронен документ, подписан с електронен подпис.
 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2010 г.) Тази наредба се издава на основание чл. 125а, ал. 2 от Закона за движението по пътищата и във връзка с чл. 294, ал. 7 от Кодекса за застраховането.

§ 2. Задължението по чл. 2, ал. 2 се изпълнява след осигуряване на необходимите технически средства за контролните органи.

§ 3. (1) До 30 дни след обнародване на наредбата в "Държавен вестник" застрахователите при сключване на застрахователния договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите или при поискване предоставят бланки за двустранен констативен протокол за ПТП съгласно други образци, като могат да предоставят и бланки за двустранен констативен протокол за ПТП - приложение № 3.

(2) Когато договорът за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите е сключен преди 01.01.2009 г., застрахователят след влизане в сила на чл. 5, ал. 2 е длъжен да предостави бланка за двустранен констативен протокол за ПТП - приложение № 3, при поискване от застрахования.

(3) До 01.01.2010 г. участниците в ПТП по чл. 5, ал. 1 могат да попълват и подписват двустранен констативен протокол и по други образци, предоставени от застраховател.

(4) Информацията по чл. 5, ал. 4 започва да се предоставя на 20 април 2009 г., като съдържа данните считано от 01.01.2009 г., а информацията по чл. 5, ал. 5 се предоставя за първи път на 25 април 2009 г.

§ 4. Наредбата влиза в сила от датата на обнародване в "Държавен вестник".
 

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА ПТП С ПОСТРАДАЛИ ЛИЦА №
 
ОТНОСНО: Посетено ПТП от ....................
дежурен ПТП при ОД на МВР, на .................................................................. г.
около ...................... ч. в гр./с./път ....................
на ул./км .................................................................................................... между:
 
УЧАСТНИК 1
ППС с рег. № ....................
марка ....................
модел ............................................................. рама № ....................
св. за рег. № ....................
СОБСТВЕНОСТ НА: ....................
ЕГН: ................................................ АДРЕС: гр./с ....................
ул. .............................................................. № ............. кв. ....................
вх. .............................................. ет. ............................ ап. ....................
ВОДАЧ: ....................
ЕГН: ......................... АДРЕС: гр./с ....................
ул. .............................................................. № ............. кв. ....................
вх. .............................................. ет. ............................ ап. ....................
СУМПС № ...................... валидно до ....................
алкохол: ....................
застраховка "ГО" в ....................
полица № ........................................... валидна до ....................
 
УЧАСТНИК 2
ППС с рег. № ....................
марка ....................
модел ............................................................. рама № ....................
св. за рег. № ....................
СОБСТВЕНОСТ НА: ....................
ЕГН: ................................................ АДРЕС: гр./с ....................
ул. .............................................................. № ............. кв. ....................
вх. .............................................. ет. ............................ ап. ....................
ВОДАЧ: ....................
ЕГН: ......................... АДРЕС: гр./с ....................
ул. .............................................................. № ............. кв. ....................
вх. .............................................. ет. ............................ ап. ....................
СУМПС № ...................... валидно до ....................
алкохол: ....................
застраховка "ГО" в ....................
полица № ........................................... валидна до ....................
 
УЧАСТНИК 3
....................
ЕГН: ........................................ АДРЕС: гр./с ....................
ул. .............................................................. № ............. кв. ....................
вх. .............................................. ет. ............................ ап. ....................
 
ВИДИМИ ЩЕТИ ПО ППС ....................
....................
 
ДРУГИ МАТЕРИАЛНИ ЩЕТИ: ....................
....................
 
ПОСТРАДАЛИ:
1 .............................................................................................................. НА ...... г.
ЕГН: ................................................................................ с диагноза ....................
2 .............................................................................................................. НА ...... г.
ЕГН: ................................................................................ с диагноза ....................
3 .............................................................................................................. НА ...... г.
ЕГН: ................................................................................ с диагноза ....................
 
СВИДЕТЕЛИ:
1 ....................
ЕГН: ............................ АДРЕС: гр./с ....................
ул. .............................................................. № ............. кв. ....................
вх. .............................................. ет. ............................ ап. ....................
2 ....................
ЕГН: ............................ АДРЕС: гр./с ....................
ул. .............................................................. № ............. кв. ....................
вх. .............................................. ет. ............................ ап. ....................
3 ....................
ЕГН: ............................ АДРЕС: гр./с ....................
ул. .............................................................. № ............. кв. ....................
вх. .............................................. ет. ............................ ап. ....................
ОБСТОЯТЕЛСТВА И ПРИЧИНИ ЗА ПТП: ....................
....................
ВЗЕТО ОТНОШЕНИЕ КЪМ УЧАСТНИК: ....................
....................
АУАН № ............................................. / .................... 08 г.
 
дата
гр..................... Изготвил:
 

 

Приложение № 2 към чл. 4

 

Приложение № 3 към