Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2018, с пояснения. Полезна информация.

Наредба за освобождаване от винетни такси на лиса с 50 на над 50 на сто намалена работоспособност, 2014

Наредба №Н-19 за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена трудоспособност или вид и стемен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи дежа с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст от винетни такси при ползване на републиканските пътища

В сила от 01.01.2009 г.
Издадена от Министерството на транспорта и Министерството на труда и социалната политика

Обн. ДВ. бр.107 от 16 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.6 от 22 Януари 2010г., изм. ДВ. бр.56 от 22 Юли 2011г., изм. ДВ. бр.29 от 10 Април 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 17 Юли 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.30 от 1 Април 2014г., изм. ДВ. бр.50 от 17 Юни 2014г.

 

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) (Доп. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., доп. - ДВ, бр. 56 от 2011 г., в сила от 22.07.2011 г.) С наредбата се определят условията и редът за ползване от страна на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, както и лицата или семействата, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст на пътната инфраструктура - републикански пътища или техни участъци, за които се заплащат винетни такси по Закона за пътищата.
(2) Лицата по ал. 1 получават безплатно една едногодишна винетка за един собствен или съпружеска имуществена общност лек автомобил по реда, определен в глава втора.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Годишната винетка е с валидност от 1 януари на текущата година, за която е издадена, до 31 януари на следващата година.

 

 

Глава втора.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА БЕЗПЛАТНИ ВИНЕТКИ


Чл. 2. (1) (Доп. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2011 г., в сила от 22.07.2011 г.) Лицето с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане подава заявление-декларация по образец (приложение № 1) за получаване на безплатна едногодишна винетка за собствения си или съпружеска имуществена общност лек автомобил в дирекция "Социално подпомагане" на Агенцията за социално подпомагане по постоянния си адрес.
(2) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2011 г., в сила от 22.07.2011 г.) По реда на ал. 1 заявление-декларация подават и лицата или семействата, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2011 г., в сила от 22.07.2011 г.) Заявление-декларация може да бъде подадена и чрез упълномощено лице въз основа на пълномощно с нотариално заверен подпис по постоянен адрес на лицето по ал. 1.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2011 г., в сила от 22.07.2011 г.) Към заявление-декларацията се прилагат следните документи:
1. (изм. - ДВ, бр. 30 от 2014 г., в сила от 01.06.2014 г.) копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК;
2. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2014 г., в сила от 01.06.2014 г.) копие на пълномощното по ал. 3, на което при подаване на документите упълномощеното лице вписва "Вярно с оригинала" и се подписва;
3. копие от свидетелство за регистрация на лекия автомобил и копие от застрахователна полица за сключена застраховка "Гражданска отговорност" с едногодишен срок, с които се удостоверява, че лекият автомобил отговаря на изискванията на чл. 10в от Закона за пътищата;
4. (отм. с Решение № 2847 от 27.02.2012 г. на ВАС в частта относно израза "на лицето с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, както и" - ДВ, бр. 29 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2014 г., в сила от 01.06.2014 г.) лична карта или личен паспорт на лицето по ал. 1, когато документите се подават от него (за справка), или лична карта или личен паспорт на лицата в случаите по ал. 2 и 3 (за справка);
5. (отм. - ДВ, бр. 30 от 2014 г., в сила от 01.06.2014 г.)
6. (отм. - ДВ, бр. 30 от 2014 г., в сила от 01.06.2014 г.)
7. (отм. - ДВ, бр. 30 от 2014 г., в сила от 01.06.2014 г.)
(5) (Нова - ДВ, бр. 30 от 2014 г., в сила от 01.06.2014 г., в частта за подаване на заявление-декларация и документи по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис влиза в сила от 01.01.2015 г.) Заявлението-декларация и документите по ал. 4 се подават от лицата по ал. 1, 2 и 3 лично, по пощата с обратна разписка или по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2014 г., в сила от 01.06.2014 г.) (1) Дирекциите "Социално подпомагане" подготвят и изпращат до областните пътни управления на Агенция "Пътна инфраструктура" месечна заявка по образец (приложение № 2) за получаване на безплатни едногодишни винетки. Месечната заявка се изпраща до 30-о число на месеца.
(2) В срок до 10-о число на следващия месец дирекциите "Социално подпомагане" изпращат до областните пътни управления на Агенция "Пътна инфраструктура" копие на регистрационния дневник по чл. 6 (приложение № 3).


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Областните пътни управления на Агенция "Пътна инфраструктура" предоставят на дирекциите "Социално подпомагане" заявения брой едногодишни винетки в срок до 5 работни дни след получаване на заявката, за което се съставят приемателно-предавателни протоколи в два екземпляра, в които се описват предоставените винетки по номера.


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2014 г., в сила от 01.06.2014 г.) (1) Дирекциите "Социално подпомагане" предоставят на лицата по ал. 2 едногодишните винетки веднага след приемането и обработването на документите, ако същите отговарят на изискванията на тази наредба.
(2) При констатиране на пропуски в изискуемите документи дирекция "Социално подпомагане" дава на заявителя 7-дневен срок за отстраняването им.
(3) Непредоставените едногодишни винетки от дирекциите "Социално подпомагане" се връщат за унищожаване с приемателно-предавателен протокол по образец (приложение № 4) в областните пътни управления на Агенция "Пътна инфраструктура" в срок до 20 януари на следващата година.


Чл. 6. Дирекциите "Социално подпомагане" водят регистрационен дневник, който съдържа:
1. (доп. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2011 г., в сила от 22.07.2011 г.) трите имена и ЕГН на лицето с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и на упълномощеното от него лице, както и на лицата по чл. 2, ал. 2;
2. номер на предоставената на лицето винетка;
3. име на лицето, получило винетката, единен граждански номер и подпис;
4. (нова - ДВ, бр. 30 от 2014 г., в сила от 01.06.2014 г.) регистрационен номер на моторното превозно средство, обем на двигателя и мощност.


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2014 г., в сила от 01.06.2014 г.) Областните пътни управления на Агенция "Пътна инфраструктура" съхраняват предоставените от дирекции "Социално подпомагане" месечни заявки (приложение № 2), копие на регистрационния дневник по чл. 6 (приложение № 3) и екземпляр от приемателно-предавателните протоколи по чл. 4, както и протоколите по чл. 5, ал. 2 (приложение № 4) за неполучени винетни стикери.

 

 

Глава трета.
КОНТРОЛ И САНКЦИИ


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2014 г., в сила от 01.06.2014 г.) Контролът по изпълнението на наредбата се осъществява по компетентност от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане или упълномощени от него длъжностни лица и от Председателя на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" или от упълномощени от него длъжностни лица.


Чл. 9. (1) Ползването на републиканските пътища или на техни участъци от лек автомобил, който не е снабден с валидна винетка, е административно нарушение и се санкционира по реда на чл. 179, ал. 3 от Закона за движението по пътищата.
(2) Валидна винетка е тази, която съответства на вида на лекия автомобил, на който е поставена, със срок на действие, съвпадащ със срока на ползване на съответния републикански път или негов участък, и съдържа всички реквизити за графичното й оформяне.


Чл. 10. Установяването на нарушения по наредбата, съставянето на актове, издаването и обжалването на наказателните постановления се извършват при условията и по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

 

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. (Доп. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2014 г., в сила от 01.06.2014 г.) Определените с наредбата условия и ред за освобождаване от винетни такси при ползване на републикански пътища или техни участъци се прилагат и за лица с трайни увреждания, на които намалената работоспособност или вид и степен на увреждане е установена след навършване на възрастта за придобиване правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст или са я навършили в срока на решението на ТЕЛК/НЕЛК. Тези лица ползват правата си по наредбата пожизнено, независимо от определения в експертното решение срок.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. (В сила от 01.12.2008 г.) Молби-декларации по чл. 2 за получаване на едногодишни безплатни винетки се подават в дирекциите "Социално подпомагане" от 1 декември на предходната година.

§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 10в, ал. 1 от Закона за пътищата и отменя Наредба № 1 от 2005 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност от винетни такси при ползване на републиканските пътища (ДВ, бр. 11 от 2005 г.).

§ 4. Указания по прилагането на наредбата се дават от министъра на транспорта и министъра на труда и социалната политика.

§ 5. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2009 г., с изключение на § 2, който влиза в сила от 1 декември 2008 г.

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № H-19 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЛИЦА С 50 И НАД 50 НА СТО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ ОТ ВИНЕТНИ ТАКСИ ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА

(ОБН. - ДВ, БР. 6 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2010 Г.)

 

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № H-19 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЛИЦА С 50 И НАД 50 НА СТО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ ОТ ВИНЕТНИ ТАКСИ ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА

(ОБН. - ДВ, БР. 6 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2010 Г.)

§ 9. Навсякъде в наредбата, съответно в приложенията към нея, преди абревиатурата "ТЕЛК" се изписва абревиатурата "ДЕЛК" и се поставя наклонена черта.

§ 10. Навсякъде в наредбата думите "Национална агенция "Пътна инфраструктура" се заменят с "Агенция "Пътна инфраструктура".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № H-19 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЛИЦА С 50 И НАД 50 НА СТО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ ОТ ВИНЕТНИ ТАКСИ ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА

(ОБН. - ДВ, БР. 6 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2010 Г.)

§ 11. (В сила от 01.12.2009 г.) Молби-декларации по чл. 2 за получаване на безплатни едногодишни винетки се подават в дирекциите "Социално подпомагане" от 1 декември 2009 г.

§ 12. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2010 г. с изключение на § 11, който влиза в сила от 1 декември 2009 г.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-19 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЛИЦА С 50 И НАД 50 НА СТО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ ИЛИ ВИД И СТЕПЕН НА УВРЕЖДАНЕ ОТ ВИНЕТНИ ТАКСИ ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА

(ОБН. - ДВ, БР. 56 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 22.07.2011 Г.)

§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-19 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЛИЦА С 50 И НАД 50 НА СТО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ ИЛИ ВИД И СТЕПЕН НА УВРЕЖДАНЕ И ЛИЦА ИЛИ СЕМЕЙСТВА, ОТГЛЕЖДАЩИ ДЕЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ ДО 18-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ И ДО ЗАВЪРШВАНЕ НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, НО НЕ ПО-КЪСНО ОТ 20-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ, ОТ ВИНЕТНИ ТАКСИ ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА

(ОБН. - ДВ, БР. 54 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 17.07.2012 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-19 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЛИЦА С 50 И НАД 50 НА СТО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ ИЛИ ВИД И СТЕПЕН НА УВРЕЖДАНЕ И ЛИЦА ИЛИ СЕМЕЙСТВА, ОТГЛЕЖДАЩИ ДЕЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ ДО 18-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ И ДО ЗАВЪРШВАНЕ НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, НО НЕ ПО-КЪСНО ОТ 20-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ, ОТ ВИНЕТНИ ТАКСИ ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА

(ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 01.06.2014 г.)
§ 12. Наредбата влиза в сила от 1 юни 2014 г., с изключение на § 1, т. 2, в частта за подаване на заявление-декларация и документи по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис, която влиза в сила от 1 януари 2015 г.


Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1

(Доп. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2011 г., в сила от 22.07.2011 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2014 г., в сила от 01.06.2014 г.) 

Приложение № 2 към чл. 3, ал. 1
(Доп. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2011 г., в сила от 22.07.2011 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2014 г., в сила от 01.06.2014 г.)


Приложение № 3 към чл. 3, ал. 2
(Ново - ДВ, бр. 30 от 2014 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2014 г.)Приложение № 4 към чл. 5, ал. 3
(Ново - ДВ, бр. 30 от 2014 г., в сила от 01.06.2014 г.)