Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2018, с пояснения. Полезна информация.

Наредба №117 за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L, 3 Януари 2017

Обн. ДВ. бр.12 от 4 Февруари 2005г., изм. ДВ. бр.67 от 18 Август 2006г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 3 Септември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.72 от 29 Август 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2017г.


Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за:
1. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) одобряване типа на нови моторни превозни средства (МПС) от категориите, посочени в чл. 149, ал. 1, т. 1 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП), със или без сдвоени колела, предназначени за движение по пътищата;
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) одобряване типа на нови системи, компоненти или отделни технически възли, предназначени за монтиране на МПС по т. 1;
3. издаване на сертификат за одобряване на типа;
4. удостоверяване на съответствие с одобрения тип;
5. (нова - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) определянето на техническите служби за одобряване на типа;
6. (нова - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) обмена на информация с Европейската комисия и компетентните органи на другите държави членки.

Чл. 2. (Отм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 3. Наредбата не се прилага за:
1. превозни средства, чиято конструктивна максимална скорост не превишава 6 km/h;
2. превозни средства, предназначени за управление от пешеходци;
3. превозни средства, предназначени за използване от трудноподвижни лица;
4. превозни средства, предназначени за състезания;
5. превозни средства, пуснати в действие преди влизане в сила на наредбата;
6. трактори и самоходни машини, попадащи в обхвата на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника;
7. превозни средства, конструирани предимно за използване извън пътищата, за развлекателни цели, със симетрично разположени колела - едно в предната част на превозното средство и две в задната му част;
8. колесни превозни средства с помощни педали, оборудвани с допълнителен електродвигател с максималната постоянна номинална мощност 0,25 kW, на който захранването постепенно намалява и прекъсва при достигане на скорост 25 km/h или ако водачът спре да използва педалите;
9. компоненти или отделни технически възли, когато не са предназначени за монтиране на МПС, предмет на наредбата; 10. единични бройки МПС.

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) За целите на наредбата МПС, посочени в чл. 1, т. 1, се делят на:
1. двуколесни мотопеди от категория L1e;
2. триколесни мотопеди от категория L2e;
3. двуколесни мотоциклети от категория L3e;
4. двуколесни мотоциклети от категория L4e;
5. триколесни мотоциклети от категория L5е;
6. четириколесни мотопеди от категория L6e;
7. четириколесни МПС, различни от тези по т. 6 от категория L7e.
(2) Моторните превозни средства от категория L6e трябва да отговарят на техническите изисквания, приложими за категории L2e, освен ако в наредби по чл. 138, ал. 4 ЗДвП (директиви), посочени в раздел I от приложение № 1, не са предвидени отделни технически изисквания.
(3) Моторните превозни средства от категория L7e трябва да отговарят на техническите изисквания, приложими за категории L5e, освен ако в наредби (директиви), посочени в раздел I от приложение № 1, не са предвидени отделни технически изисквания.
(4) Изискванията за МПС от категории Le по ал. 1 се прилагат и към другите МПС, посочени в чл. 149, ал. 1, т. 1 ЗДвП.

Чл. 5. (Отм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Глава втора.
ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА
Раздел I.
Заявление за одобряване на типа


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) За одобряване типа на МПС, система, компонент или отделен технически възел производителят подава заявление до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИА "АА").
(2) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) За един и същи тип МПС, система, компонент или отделен технически възел производителят подава заявление само до една държава членка.

Чл. 7. (1) Към заявлението по чл. 6 производителят прилага:
1. копие от документа за съдебна регистрация - за упълномощен представител на производител, който не е установен на територията на Република България, или за производител на територията на Република България;
2. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) за одобряване типа на МПС - три екземпляра техническа документация, съдържаща попълнен списък с данни съгласно раздел II от приложение № 1 (приложение II от Директива 2002/24/ЕО), включително документите, описани в този списък с данни, както и:
а) копия на сертификати за одобряване типа на системи, компоненти или отделни технически възли за МПС, когато има такива, издадени по наредбите (директивите), посочени в раздел I от приложение № 1;
б) копия на сертификати за одобряване типа на системи, компоненти или отделни технически възли за МПС, когато има такива, издадени от компетентните органи на държави - членки на Европейския съюз;
в) съобщения за одобряване типа на системи, отделни технически възли или компоненти за МПС, когато има такива, издадени по Правила на ИКЕ/ООН;
г) информация за действието на системите, компонентите или отделните технически възли с електронно управление;
3. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) за одобряване типа на система, компонент или отделен технически възел за МПС - три екземпляра техническа документация и попълнен списък с данни, определен в наредба (директива), която се отнася за съответния тип система, отделен технически възел или компонент, посочена в раздел I от приложение № 1;
4. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) протоколи, когато има такива, издадени от избрана от него техническа служба, съдържащи резултати от проведени проверки и изпитвания за съответствие с техническите изисквания, определени в наредбите (директивите), посочени в раздел I от приложение № 1 на избран(и) образец(и) от МПС, системи, компоненти или отделни технически възли;
5. документ за платена държавна такса.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 8. (Отм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) За всеки тип МПС, система, компонент или отделен технически възел в ИА "АА" се оформя техническо досие със съдържание, което се съхранява в срок до 10 години от производството на последната бройка от одобрен тип МПС, система, компонент или отделен технически възел.


Раздел II.
Одобряване типа на МПС от категория L (Загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Изпълнителният директор на ИА "АА" одобрява типа МПС, когато то отговаря на следните условия:
1. съответства на данните, посочени в техническата документация от производителя;
2. отговаря на техническите изискванията на наредбите (директивите), посочени в раздел I от приложение № 1.
(2) Изпълнителният директор на ИА "АА" отказва одобряването типа на МПС, когато:
1. моторното превозно средство не съответства на изисквания, определени в ал. 1;
2. установи, че дадено МПС, въпреки че съответства на изискванията на ал. 1, представлява сериозен риск за безопасността на движението по пътищата.
(3) Отказът по ал. 2 се мотивира писмено и подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство.

Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) При одобряване типа на МПС, когато към заявлението не са приложени документите по чл. 7, ал. 1, т. 2 и 4, изпълнителният директор на ИА "АА":
1. проверява съответствието на МПС с данните, предоставени от производителя в техническото досие;
2. изисква производителят да предостави протоколи, издадени от избрана от него техническа служба, съдържащи резултати от проведени изпитвания за съответствие с техническите изисквания, определени в наредбите (директивите), посочени в раздел I от приложение № 1;
3. изисква от производителя протоколи, издадени от избрана от него техническа служба, за извършени монтажни проверки на системи, компоненти или отделни технически възли.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) След представяне на протоколите по ал. 1 изпълнителният директор на ИА "АА" проверява съответствието на МПС с техническите изисквания, определени в наредбите (директивите), посочени в раздел I от приложение № 1.

Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) При одобряване типа на МПС с представени документи по чл. 7, ал. 1, т. 2 и 4 изпълнителният директор на ИА "АА":
1. проверява дали представените протоколи, сертификати и/или съобщения за одобряване на типа са издадени за системи, компоненти или отделни технически възли, предназначени за представеното за одобряване дву- или триколесно МПС;
2. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) проверява съответствието на данните от техническата документация и списъка с данни с данните в протоколите, техническата документация, техническите досиета, сертификатите и/или съобщенията за одобряване на типа.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Когато за удостоверяването на данни от списъка с данни не са представени копия на сертификати или съобщения за одобряване на типа или протоколи от проведени изпитвания, изпълнителният директор на ИА "АА":
1. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) изисква от производителя протоколи, издадени от избрана от него техническа служба, съдържащи резултати от проведени проверки и изпитвания за съответствие с техническите изисквания, определени в наредбите (директивите), посочени в раздел I от приложение № 1;
2. при необходимост включва в искането по т. 1 извършването на монтажни проверки на системи, компоненти или отделни технически възли.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) В случай на представени сертификати или съобщения за одобряване типа на системи, компоненти или отделни технически възли не се извършва проверка и изпитване за съответствие с техническите изисквания, определени в съответните наредби (директиви), посочени в раздел I от приложение № 1.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) След предоставяне на протоколите по ал. 2 изпълнителният директор на ИА "АА" проверява съответствието на МПС с техническите изисквания, определени в наредбите (директивите), посочени в раздел I от приложение № 1.

Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Преди да пристъпи към одобряване типа на МПС, в срок до един месец след представяне на всички необходими документи за техническото досие изпълнителният директор на ИА "АА" взима всички необходими мерки, за да се увери, при необходимост в сътрудничество с компетентните органи на държавата членка, в която се осъществява производството или вносът в Общността, че разпоредбите по глава пета от тази наредба относно мерките за осигуряване на съответствие на продукцията са изпълнени.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Мерките по ал. 1 включват проверка за наличие на документирани планове за провеждане на периодични изпитвания и проверки, необходими за установяване на непрекъснато съответствие с одобрения тип МПС, включително тези, определени в наредбите (директивите), посочени в раздел I от приложение № 1.


Раздел III.
Одобряване типа на система, компонент или отделен технически възел


Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Изпълнителният директор на ИА "АА" одобрява типа система, компонент или отделен технически възел, когато отговарят на следните условия:
1. съответстват на данните, посочени от производителя в техническо досие;
2. отговарят на изискванията по наредбите (директивите), посочени в раздел I от приложение № 1.
(2) Изпълнителният директор на ИА "АА" отказва одобряването типа на система, компонент или отделен технически възел, когато:
1. системата, компонентът или отделният технически възел не съответстват на изисквания, определени в ал. 1;
2. установи, че дадените система, компонент или отделен технически възел, въпреки че съответстват на изискванията на ал. 1, представляват сериозен риск за безопасността на движението по пътищата.
(3) Отказът по ал. 2 се мотивира писмено и подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство.

Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) При одобряване типа на система, компонент или отделен технически възел за МПС, когато към заявлението не са приложени документите по чл. 7, ал. 1, т. 4, изпълнителният директор на ИА "АА":
1. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) проверява съответствието на системата, компонента или отделния технически възел с данните от техническата документация и списъка, определен в наредбата (директивата), посочена в раздел I от приложение № 1, която се отнася за съответния тип система, компонент или отделен технически възел;
2. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) изисква производителят да предостави протоколи, издадени от избрана от него техническа служба, съдържащи резултати от проведени проверки и изпитвания за съответствие с техническите изисквания, определени в наредба (директива), посочена в раздел I от приложение № 1, която се отнася за съответния тип система, компонент или отделен технически възел.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Когато компонент или отделен технически възел изпълнява функциите си само във връзка с други части на МПС, изпълнителният директор на ИА "АА" включва в искането по ал. 1, т. 2 представяне на протоколи от проведени проверки или изпитвания за съответствието на компонентите или отделните технически възли с техническите изисквания, определени в наредбата (директивата), посочена в раздел I от приложение № 1, в реални или симулативни условия.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) След представяне на протоколите по ал. 1 и 2 изпълнителният директор на ИА "АА" проверява съответствието на системата, компонента или отделния технически възел с техническите изисквания, определени в наредбата (директивата), посочена в раздел I от приложение № 1.

Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) При одобряване типа на система, компонент или отделен технически възел за МПС с представени към заявлението документи по чл. 7, ал. 1, т. 4 изпълнителният директор на ИА "АА":
1. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) проверява съответствието на системата, компонента или отделния технически възел с данните от техническата документация и списъка с данни, определен в наредбата (директивата), посочена в раздел I от приложение № 1, която се отнася за съответния тип система, компонент или отделен технически възел;
2. проверява дали приложените към заявлението протоколи са издадени за представената за одобряване система, компонент или отделен технически възел;
3. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) проверява съответствието на данните от техническата документация и списъка с данни, определен в наредбата (директивата), посочена в раздел I от приложение № 1, с данните в протоколите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Когато за удостоверяването на данни от списъка с данни, определен в наредбата (директивата), посочена в раздел I от приложение № 1, не са представени протоколи от проведени проверки и изпитвания, изпълнителният директор на ИА "АА":
1. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) изисква от производителя протоколи, издадени от избрана от него техническа служба, съдържащи резултати от проведени проверки и изпитвания за съответствие с техническите изисквания, определени в наредбата (директивата), посочена в раздел I от приложение № 1, която се отнася за съответния тип система, компонент или отделен технически възел;
2. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) включва в искането по т. 1 представяне на протоколи за проведени изпитвания в реални или симулативни условия, когато компонент или отделен технически възел изпълнява функциите си само във връзка с други части на МПС и такива не са приложени към заявлението за одобряване на типа.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) След предоставяне на протоколите по ал. 2 изпълнителният директор на ИА "АА" проверява съответствието на системата, компонента или отделния технически възел с техническите изисквания, определени в наредбата (директивата), посочена в раздел I от приложение № 1.

Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Преди да пристъпи към одобряване типа, в срок до един месец след представяне на всички необходими документи за техническото досие изпълнителният директор на ИА "АА" взима всички необходими мерки, за да се увери, при необходимост в сътрудничество с компетентните органи на другите държави членки, в които се осъществява производството или вносът в Общността, че разпоредбите по глава пета от тази наредба относно мерките за осигуряване на съответствие на продукцията са изпълнени.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Мерките по ал. 1 включват проверка за наличие на документирани планове за провеждане на периодични изпитвания и проверки, необходими за установяване на непрекъснато съответствие с одобрения тип, включително тези, определени в наредбите (директивите), посочени в раздел I от приложение № 1.


Раздел IV.
Сертификат за одобряване на типа (Загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) За всеки тип МПС в срок до един месец след приключване на процедурите по чл. 13 изпълнителният директор на ИА "АА":
1. попълва формуляра за одобряване на типа, образец на който е даден в раздел III от приложение № 1 (приложение III на Директива 2002/24/ЕО);
2. попълва резултатите от изпитванията в съответните рубрики от документа, образец на който е даден в раздел VII от приложение № 1 (приложение VII на Директива 2002/24/ЕО);
3. прилага документа по т. 2 към документа по т. 1.
(2) За всеки тип система, компонент или отделен технически възел в срок до един месец след приключване на процедурата по чл. 17 изпълнителният директор на ИА "АА" попълва формуляра за одобряване на типа, образец на който е даден в съответната наредба (директива), посочена в раздел I от приложение № 1, която се отнася за съответния тип система, компонент или отделен технически възел.
(3) Сертификатите за одобряване на типа на МПС, системи, компоненти и отделни технически възли се номерират съгласно метода, описан в част A, раздел V от приложение № 1 (част А, приложение V от Директива 2002/24/ЕО).
(4) В сертификата за одобряване типа на компонент или отделен технически възел, който изпълнява функциите си само във връзка с други части на МПС, се отбелязват ограниченията, отнасящи се до обхвата на одобрението, условията за използване и начините за монтиране.
(5) Изпълнителният директор на ИА "АА" предоставя екземпляр от сертификата за одобряване на типа на производителя.
(6) Сертификатът за одобряване на типа се съхранява от производителя.

Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Изпълнителният директор на ИА "АА" прилага техническата документация и документите по чл. 18 към техническото досие. Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Изпълнителният директор на ИА "АА" съхранява информацията за издадените сертификати за одобряване типа на МПС, системи, компоненти или отделни технически възли.


Раздел V.
Отказ за издаване на сертификат за одобряване на типа (Отм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Чл. 21. (Отм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Глава трета.
ИЗКЛЮЧЕНИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 67 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)


Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) По изключение, без да се нарушават разпоредбите по глава втора, изпълнителният директор на ИА "АА" може да одобри МПС, система, компонент или отделен технически възел, които не отговарят на едно или няколко технически изисквания, определени в наредбите (директивите), посочени в раздел I от приложение № 1, в случаите на:
1. моторни превозни средства, предназначени за осигуряване на обществения ред, за гражданската защита, противопожарната охрана, както и системи, компоненти или отделни технически възли за тях;
2. малки серии МПС, системи, компоненти или отделни технически възли, чието производство за година и за тип не надвишава 200 броя.
(2) За МПС, компоненти или отделни технически възли, в които се използват технологии или концепции, които по своето естество са несъвместими с едно или няколко от изискванията на една или няколко от наредбите (директивите), посочени в раздел I от приложение № 1, се прилага чл. 17 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (ДВ, бр. 59 от 2003 г.).

Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) В случаите по чл. 22 към заявлението по глава втора, производителят посочва несъответствието с техническите изисквания.

Чл. 24. (Отм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Глава четвърта.
УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕ С ОДОБРЕНИЯ ТИП


Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Производителят удостоверява със сертификат за съответствие, образец на който е даден в част A, раздел IV от приложение № 1 (приложение IV от Директива 2002/24/ЕО), съответствието на всяко произведено МПС с одобрения тип, издаден въз основа на сертификата за одобряване на типа.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Издаденият от производителя сертификат за съответствие по ал. 1 трябва да придружава всяко МПС.
(3) (Нова - ДВ, бр. 72 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) Сертификатите за съответствие се издават за превозни средства, които отговарят на изискванията на Наредба № 130 от 2005 г. за одобряване типа на определени компоненти за нови моторни превозни средства от категория L и одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L по отношение на определени характеристики (ДВ, бр. 76 от 2005 г.).

Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Всяко МПС, произведено в съответствие с одобрения тип, се обозначава с маркировка за одобряване на типа, съставена от секции 1, 3 и 4 на номера за одобряване, описани в част А, раздел V от приложение № 1 (част А, приложение V от Директива 2002/24/ЕО).

Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Производителят удостоверява със сертификат за съответствие, образец на който е даден в част Б, раздел IV от приложение № 1 (част Б, приложение IV от Директива 2002/24/ЕО), съответствието на всеки произведен компонент или отделен технически възел за МПС с одобрения тип, издаден въз основа на сертификата за одобряване на типа.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Не се изисква издаване на сертификата по ал. 1 за оригинални компоненти или отделни технически възли, предназначени за МПС.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Производителят удостоверява съответствието на компонент или отделен технически възел с одобрения тип въз основа на сертификата за одобряване на типа, като поставя на всеки компонент или отделен технически възел, произведен в съответствие с одобрения тип, своето търговско наименование или това на завода, обозначението на типа и маркировката за одобряване на типа, когато това се изисква от наредбите (директивите), посочени в раздел I от приложение № 1.
(4) В случай на задължително поставяне на маркировка за одобряване на типа на всеки компонент или отделен технически възел не се изисква издаването на сертификат за съответствие по ал. 1.

Чл. 28. Сертификатите за съответствие по чл. 25 и 27 се издават на хартия с идентификационния знак на производителя и защитени така, че да се избегне възможността от подправяне.

Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Притежателят на сертификат за одобряване типа на компонент или отделен технически възел, в който съгласно чл. 18, ал. 4 се съдържат ограничения за използване, трябва да предоставя подробни данни за тези ограничения и инструкции за начините на монтаж, където е приложимо към всеки произведен отделен технически възел или компонент.

Чл. 30. (Отм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) В случай че това се изисква от наредба (директива), посочена в раздел I от приложение № 1, всеки компонент или отделен технически възел, произведен в съответствие с одобрения тип, трябва да бъде обозначен с маркировка за одобряване съгласно изискванията, определени в част Б, раздел V от приложение № 1 (част Б, приложение V от Директива 2002/24/ЕО). (2) Номерът за одобрение, посочен в т. 1.2 на част Б, раздел V от приложение № 1 (част Б, приложение V от Директива 2002/24/ЕО), се съставя съгласно изискванията на секция 4 от номера за одобрение, определен в част А, раздел V от приложение № 1 (част А, приложение V от Директива 2002/24/ЕО).

Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Информацията, съдържаща се в маркировката за одобряване на типа, може да бъде допълнена с данни за определени характеристики, специфични за компонента или отделния технически възел, ако това се изисква в наредбите (директивите), посочени в раздел I от приложение № 1.

Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Притежателят на сертификат за одобряване на типа на неоригинален отделен технически възел, който може да се използва за един или повече типове МПС, предоставя подробна информация, позволяваща еднозначното идентифициране на тези типове, с всеки отделен технически възел.


Глава пета.
СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПРОДУКЦИЯТА
Раздел I.
Осигуряване съответствието на продукцията с одобрен тип


Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Производителят носи отговорност за производството на всяко МПС, система, компонент или отделен технически възел в съответствие с одобрения тип.
(2) За да осигури съответствие на всички произведени, пускани на пазара и пускани в действие от него, МПС, системи, компоненти и отделни технически възли, с одобрения тип производителят взима всички необходими мерки в съответствие с разпоредбите по:
1. раздел VI от приложение № 1 (приложение VI на Директива 2002/24/ЕО);
2. наредбите (директивите), посочени в раздел I от приложение № 1.

Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Изпълнителният директор на ИА "АА" носи отговорност за издадените от него сертификати за одобряване на типа.
(2) Когато е издал сертификат за одобрение на типа, изпълнителният директор на ИА "АА" извършва контрол на съответствието на продукцията в съответствие с разпоредбите на:
1. тази глава и на раздел VI от приложение № 1 (приложение VI на Директива 2002/24/ЕО);
2. наредбите (директивите), посочени в раздел I от приложение № 1.
(3) Проверките по ал. 2 се извършват най-малко един път годишно.
(4) При необходимост проверките по ал. 2 се извършват в сътрудничество с компетентните органи на другите държави членки: 1. които са издали сертификати за одобрения на системи, компоненти и отделни технически възли;
2. в които е извършено производството или вносът в Общността.

Чл. 36. (Отм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 37. (Отм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 38. (Отм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 39. (Отм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 40. (Отм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 41. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Моторно превозно средство, система, компонент или отделен технически възел не съответства на одобрения тип, когато има различия спрямо данните в сертификата за одобряване на типа или в техническите им досиета.
(2) Когато различията по ал. 1 са в допустимите граници, определени с наредбите (директивите), посочени в раздел I от приложение № 1, се приема, че МПС, системата, компонентът или отделният технически възел съответства на одобрения тип.


Раздел II.
Несъответствие с одобрения тип


Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) В случаите по чл. 41, ал. 1 изпълнителният директор на ИА "АА" извършва проверка на производството и разпорежда предприемането на мерки за привеждане на продукцията в съответствие с одобрения тип.
(2) Когато съответствието с одобрения тип не бъде възстановено в срока, определен в разпорежданията по ал. 1, изпълнителният директор на ИА "АА" попълва сертификат за отнемане на одобряването на типа.

Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) В случай че се установи, че МПС, система, компонент или отделен технически възел не отговаря на одобрения от компетентен орган на друга държава членка тип, изпълнителният директор на ИА "АА" може да поиска от този орган да провери установените нередности.
(2) В случай че компетентен орган на друга държава членка установи, че МПС, система, компонент или отделен технически възел не отговаря на одобрения от изпълнителния директор на ИА "АА" тип, този орган може да поиска от изпълнителния директор да провери установените нередности.
(3) В случаите по ал. 2 изпълнителният директор на ИА "АА" предприема мерките по чл. 35.
(4) В случаите по ал. 2, когато изпълнителният директор след извършване на проверките по чл. 35 установи, че са налице обстоятелствата по чл. 42, ал. 1, той:
1. уведомява органа за одобряване на типа, поискал информацията, и се опитва да разреши спора;
2. предоставя информация на Европейската комисия при необходимост.

Чл. 44. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Производителят, на който е издадено одобрение на типа, незабавно осведомява изпълнителния директор на ИА "АА" в случаите, когато провежда кампания по изтегляне от пазара, съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите, на регистрирани или пуснати в употреба МПС, защото една или повече системи, отделни технически възли или компоненти, независимо от това, дали са били надлежно одобрени или не, съгласно изискванията на тази наредба (Директива 2002/24/ЕО) или на наредба (директива), посочена в раздел I от приложение № 1, представляват сериозен риск за безопасността на движението по пътищата, общественото здраве или опазването на околната среда.
(2) Производителят предлага на изпълнителния директор на ИА "АА" комплекс от подходящи мерки, които да неутрализират риска, посочен в ал. 1.
(3) Изпълнителният директор на ИА "АА" незабавно информира органите за одобряване на типа на другите държави членки за предложените мерки.
(4) В случай че изпълнителният директор на ИА "АА" не е удовлетворен от мерките, предприети от производителя, или получи информация от орган за одобряване на типа на друга държава членка, че мерките са незадоволителни, той взема всички предпазни мерки, включително и отнемане на одобряването на типа, когато производителят не предложи и приложи ефективни, коригиращи мерки.
(5) Този член се прилага и за части, които не са предмет на изисквания в законодателен акт.

Чл. 44а. (Нов - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Изпълнителният директор на ИА "АА" информира Комисията за защита на потребителите, когато:
1. са налице обстоятелствата по чл. 42 и чл. 44, ал. 4;
2. получи информация от орган за одобряване на типа на друга държава членка, че на нейната територия се провежда кампания по изтегляне от пазара на МПС, системи, отделни технически възли и компоненти, които представляват сериозен риск за безопасността на движението по пътищата, общественото здраве или опазването на околната среда.


<Глава шеста.
ИЗМЕНЕНИЕ НА ТИПА


Чл. 45. (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Производителят на одобрен по реда на тази наредба тип МПС, система, компонент или отделен технически възел уведомява изпълнителния директор на ИА "АА" за всякакви настъпили промени в данните, посочени от него в документите по чл. 7, ал. 1, т. 2 и 3.
(2) В случаите по ал. 1 производителят подава заявление за одобряване на измененията на типа до изпълнителния директор на ИА "АА".
(3) Към заявлението производителят прилага страниците от техническата документация, в които са попълнени измененията, като на всяка от тях отбелязва датата на изменението.

Чл. 46. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Изпълнителният директор на ИА "АА" в срок до един месец след получаване на заявлението уведомява притежателя на сертификата дали измененията на типа МПС, система, компонент или отделен технически възел изискват извършване на изпитвания и проверки.

Чл. 47. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Изпълнителният директор на ИА "АА":
1. проверява съответствието на:
а) моторното превозно средство с данните от техническата документация и списъка по раздел II от приложение № 1 (приложение II от Директива 2002/24/ЕО);
б) системата, отделния технически възел или компонента с данните от техническата документация и списъка с данни, определен в наредбата (директивата), посочена в раздел I от приложение № 1, която се отнася за съответния тип система, отделен технически възел или компонент;
2. изисква производителят да предостави протоколи, издадени от избрана от него техническа служба, съдържащи резултати от проведени проверки и изпитвания за съответствие с техническите изисквания, определени в наредбите (директивите), посочени в раздел I от приложение № 1;
3. изисква производителят да предостави протоколи, издадени от избрана от него техническа служба, за извършени монтажни проверки на системи, компоненти или отделни технически възли.
(2) Когато компонент или отделен технически възел изпълнява функциите си само във връзка с други части на МПС, изпълнителният директор на ИА "АА" включва в искането по ал. 1, т. 2 представяне на протоколи от монтажни проверки на системи, компоненти или отделни технически възли и проведени проверки и изпитвания за съответствието на компонентите или отделните технически възли с техническите изисквания, определени в наредбите (директивите), посочени в раздел I от приложение № 1, в реални или симулативни условия.
(3) След предоставяне на изисканите по ал. 1 и 2 протоколи от проведени проверки и изпитвания изпълнителният директор на ИА "АА" проверява съответствието на МПС, системата, компонента или отделния технически възел с техническите изисквания, определени в наредбите (директивите), посочени в раздел I от приложение № 1.

Чл. 48. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Изпълнителният директор на ИА "АА" одобрява изменение на тип МПС, система, компонент или отделен технически възел, когато:
1. е налице съответствие на данните, посочени в измененията на техническата документация;
2. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) моторното превозно средство, системата, отделният технически възел или компонентът отговаря на изискванията на тази наредба (Директива 2002/24/ЕО).

Чл. 49. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Когато се налага промяна на данните, съдържащи се в техническото досие, изменението се обозначава като "ревизия".
(2) При одобряване на ревизии изпълнителният директор на ИА "АА":
1. проверява датата на изменението на документацията, която е изписана на всяка страница;
2. заверява с печат съответните страници с изменените данни в техническата документация, предоставена от производителя; 3. комплектува техническата документация с включените изменения;
4. изменя съдържанието на техническото досие.

Чл. 50. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Изменението се обозначава като "разширение" в случаите, когато в допълнение на разпоредбите по чл. 39:
1. се изискват допълнителни изпитвания и проверки;
2. са променени данни от сертификата за одобряване на типа, с изключение на неговите приложения;
3. съгласно разпоредбите на наредба (директива), посочена в раздел I от приложение № 1, влизат в сила нови изисквания за одобряване типа на МПС, система, отделен технически възел или компонент.
(2) В случай на изменения в списъка с данни по раздел II от приложение № 1 (приложение II от Директива 2002/24/ЕО), които изискват промяна на един или повече записи от сертификата за съответствие на МПС по раздел IV от приложение № 1 (приложение IV от Директива 2002/24/ЕО), с изключение на изменения по т. 19.1 и от т. 45 до т. 51 включително, се изисква промяна на идентификационния номер на списъка с данни.
(3) В случаите по ал. 1, т. 1 и 2 и ал. 2 изпълнителният директор на ИА "АА" следва да попълни ревизиран сертификат за одобряване на типа, на който е отбелязан номерът на разширението.
(4) В случаите по ал. 1, т. 3, когато това е предвидено в наредба (директива) по раздел I от приложение № 1, третата секция на номера за одобряване следва да бъде осъвременена.
(5) В случаите по ал. 1, т. 3 не се изискват изменения на типа, когато от техническа гледна точка новите изисквания не се отнасят до типа или категорията МПС, за която е издаден сертификатът за одобряване на типа.

Чл. 51. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Всеки път, когато издава разширение на одобрения тип, изпълнителният директор на ИА "АА" осъвременява съответните секции от сертификата за одобряване, приложенията към него и съдържанието на техническото досие, така че да е видна датата на последното разширение или ревизия или датата на последната консолидирана и осъвременена версия.
(2) На сертификата за одобряване трябва да са ясно обозначени причината за разширението и датата на издаване.

Чл. 52. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Валидността на сертификатите за одобряване на типа се прекратява в един от следните случаи:
1. по силата на наредба (директива), посочена в раздел I от приложение № 1, нови изисквания, приложими към одобряването на типа на МПС, системи, отделни технически възли или компоненти стават задължителни за регистрацията, продажбата или пускането в употреба и е невъзможно да се осъвременят издадените одобрения в съответствие с тези нови изисквания;
2. доброволно окончателно спиране на производството от страна на производителя;
3. изтичане валидността на одобряването на типа по силата на специални ограничения.
(2) При окончателно спиране на производството на одобрен тип МПС, система, отделен технически възел или компонент в срок до 20 дни производителят информира изпълнителния директор на ИА "АА".

Чл. 52а. (Нов - ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 03.01.2017 г.) (1) Когато ЕС сертификат за одобряване на типа е станал невалиден на основание чл. 37, параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства (ОВ, L 60 от 2013 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 168/2013", превозните средства, последни от дадена серия, които съответстват на тип превозно средство, чието ЕС одобряване на типа е станало невалидно, се предоставят на пазара, регистрират или пускат в употреба при условията, сроковете и количествените ограничения, определени в чл. 44 от Регламент (ЕС) № 168/2013.
(2) Предоставянето на пазара, регистрирането или пускането в употреба на превозни средства по ал. 1 става с разрешение на органа на Министерството на вътрешните работи по регистрацията.
(3) За издаване на разрешение по ал. 2 производителят на превозните средства или неговият представител подава заявление до органа на Министерството на вътрешните работи по регистрацията, към което прилага:
1. копие от документ за упълномощаване от производителя, когато заявителят е представител на производителя;
2. информация за типа превозни средства, варианти и версии, ако е приложимо, и номера на ЕС одобряването на типа;
3. описание на причината, поради която ЕС одобряването на типа става невалидно;
4. техническа и икономическа обосновка на искането;
5. списък на превозните средства по VIN, за които се иска изключение по ал. 1;
6. ЕС сертификати за съответствие за превозните средства по т. 5.
(4) В срок три месеца от получаването на заявлението по ал. 3 органът на Министерството на вътрешните работи по регистрацията разрешава или мотивирано отказва със заповед извършването на регистрацията на превозните средства по ал. 1 и определя максималния брой превозни средства, чиято регистрация може да бъде извършена при условията на чл. 44 от Регламент (ЕС) № 168/2013.
(5) Органът на Министерството на вътрешните работи по регистрацията отказва да издаде разрешение за извършването на регистрацията на превозните средства по ал. 1, когато е налице някое от следните обстоятелства:
1. не е представен един или повече документа по ал. 3;
2. е представен неистински документ или документ с невярно съдържание;
3. превозните средства по ал. 1 не са притежавали валидно ЕС одобряване на типа по време на производството им;
4. превозните средства по ал. 1 не са били на територията на Европейския съюз преди датата, от която ЕС одобряването на типа е станало невалидно.
(6) Заповедта за отказ по ал. 4 се мотивира и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(7) Органът на Министерството на вътрешните работи по регистрацията осигурява ефективен контрол на броя на превозните средства, които предстои да се регистрират като превозни средства, последни от дадена серия.


|Глава седма.
ТЕХНИЧЕСКИ СЛУЖБИ (НОВА - ДВ, БР. 67 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)


Чл. 53. (Нов - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Министърът на транспорта със заповед одобрява техническите служби, които осъществяват проверки или изпитвания за целите на одобряването типа на МПС, система, отделен технически възел или компонент, предвидени в тази наредба (Директива 2002/24/ЕО) или в наредбите (директивите), посочени в раздел I от приложение № 1. В заповедта се определят процедурите за изпитване, за които е одобрена всяка техническа служба.
(2) Техническата служба отговаря на следните условия:
1. провежда изпитвания или осъществява проверки за целите на одобряването на типа, определени с тази наредба (Директива 2002/24/ЕО) или с наредбите (директивите), посочени в раздел I от приложение № 1;
2. удовлетворява критериите на БДС EN ISO/IEC 17025:2005 "Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране";
3. притежава валиден сертификат за акредитация по БДС EN ISO/IEC 17025:2005; в обхвата на акредитацията се включват методите за изпитване, определени в тази наредба (Директива 2002/24/ЕО) или в наредби (директиви), посочени в раздел I от приложение № 1.
(3) Производител не може да бъде одобрен като техническа служба, с изключение на случаите, когато това е предвидено в наредба (директива), посочена в раздел I от приложение № 1.
(4) За целите на наредбата (Директива 2002/24/ЕО) техническата служба може да използва оборудване, което не е нейна собственост, при условие че е получила разрешение от изпълнителния директор на ИА "АА".
(5) Заповедите по ал. 1 се публикуват на интернет страниците на Министерството на транспорта и на ИА "АА".

Чл. 54. (Нов - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) За получаване на одобрение лицата, които желаят да осъществяват дейност като техническа служба, подават заявление (приложение № 2) в Министерството на транспорта.
(2) Към заявлението по ал. 1 прилагат:
1. копие от документа за съдебна регистрация;
2. списък на процедурите за изпитване, за които кандидатства да бъде одобрен като техническа служба;
3. копие от сертификата за акредитация, издаден от националния орган по акредитация или от орган, с който има влязло в сила споразумение за взаимно признаване на дейностите по акредитация;
4. копие от документа, определящ пълния обхват на акредитацията;
5. документ за платена държавна такса.
(3) В срок един месец след получаване на пълния комплект от документи министърът на транспорта издава заповед за одобряване или прави мотивиран отказ.
(4) Отказът за издаване на заповед за одобряване като техническа служба може да се обжалва по реда на Закона за административното производство.

Чл. 55. (Нов - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Одобрените технически служби са длъжни да уведомяват министъра на транспорта за всяка промяна, която би могла да доведе до несъответствие с критериите по чл. 53, ал. 2.
(2) В случаите по ал. 1 изпълнителният директор на ИА "АА" може да извърши проверка на място в техническата служба.
(3) В 14-дневен срок от извършването на проверката по ал. 2 изпълнителният директор на ИА "АА" изготвя доклад с предложение до министъра на транспорта.
(4) Министърът на транспорта издава заповед за отнемане на одобрението на техническа служба при:
1. изразено желание от страна на лицето, одобрено като техническа служба;
2. прекратяване на дейността;
3. изтичане срока на валидност, временно спиране или отнемане на сертификата за акредитация по БДС EN ISO/IEC 17025:2005;
4. ограничаване на акредитацията в частта методи за изпитване, определени в настоящата наредба (Директива 2002/24/ЕО) или в наредби (директиви), посочени в раздел I от приложение № 1.

Чл. 56. (Нов - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) За провеждане на изпитванията или проверките, определени в тази наредба (Директива 2002/24/ЕО) или в наредбите (директивите), посочени в раздел I от приложение № 1, до появата на одобрени от министъра на транспорта технически служби, могат да бъдат използвани:
1. органи за одобряване на типа на държави - членки на ЕС, изпълняващи функциите на техническа служба;
2. технически служби на други държави членки, определени съгласно изискванията на Директива 2002/24/ЕО.


Глава осма.
ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ С ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ И КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ НА ДРУГИТЕ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ (НОВА - ДВ, БР. 67 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)
Раздел I.
Нотификация на орган за одобряване на типа и технически служби (Нов - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Чл. 57. (Нов - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Министърът на транспорта нотифицира на Европейската комисия и на другите държави членки името и адреса на органа за одобряване на типа.
(2) Министърът на транспорта нотифицира на Европейската комисия и на другите държави членки имената, адресите и обхвата на техническите служби.
(3) Техническите служби на страни извън Европейския съюз могат да бъдат нотифицирани по реда на ал. 2 само когато това е предвидено в двустранно или многостранно споразумение между Европейския съюз и съответната трета страна.
(4) При искане от страна на Европейската комисия изпълнителният директор на ИА "АА" предоставя друга информация, свързана с техническите служби.

Раздел II.
Обмен на информация (Нов - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Чл. 58. (Нов - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Изпълнителният директор на ИА "АА" ежемесечно изпраща на компетентните органи на другите държави членки копие от сертификатите за одобряване и техните приложения за типовете МПС, на които той е издал съобщение относно:
1. издаването на одобряване на типа;
2. разширение на одобряването на типа;
3. отказ за предоставяне на одобряване на типа;
4. отнемането на одобряване на типа;
5. окончателно спиране на производството.
(2) Изпълнителният директор на ИА "АА" ежемесечно изпраща на компетентните органи на другите държави членки информация за сертификатите за одобряване на тип система, отделен технически възел или компонент с издадено съобщение за:
1. издаването на одобряване на типа;
2. разширение на одобряването на типа;
3. отказ за предоставяне на одобряване на типа;
4. отнемането на одобряване на типа;
5. окончателно спиране на производството.
(3) При получаването на искане от компетентен орган за одобряване на типа на друга държава членка изпълнителният директор на ИА "АА" незабавно изпраща копие на сертификата за одобрение на типа система, отделен технически възел или компонент, както и техническото досие.
(4) В случаите по ал. 1, т. 3 и ал. 2, т. 3 изпълнителният директор на ИА "АА" уведомява и Европейската комисия, като уточнява причините, които мотивират решението.

Чл. 59. (Нов - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Изпълнителният директор на ИА "АА" уведомява и иска информация от компетентните органи за одобряване на типа на другите държави членки, предоставили одобрение на типа, с цел предприемане на:
1. мерки за възстановяване на съответствието на продукцията;
2. други мерки, предвидени в тази наредба (Директива 2002/24/ЕО).
(2) Изпълнителният директор на ИА "АА" уведомява компетентните органи за одобряване на типа на другите държави членки и Европейската комисия за предприети мерки във връзка с МПС, системи, отделни технически възли и компоненти, които представляват сериозен риск за безопасността на движението по пътищата, общественото здраве или опазването на околната среда.


Допълнителни разпоредби

§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) По смисъла на тази наредба:
1. "Тип МПС" е МПС или група от МПС (варианти), които са:
а) от една и съща категория (двуколесен мотопед L1e, триколесен мотопед L2e и т.н.);
б) конструирани са от един и същ производител;
в) имат еднакви шаси, рама, подрама, подов панел или конструкция, към която се закрепва по-голямата част от компонентите;
г) имат двигател с еднакъв принцип на действие (с вътрешно горене, електрически, хибриден или друг);
д) имат еднакво обозначение на типа, определено от производителя.
Един тип МПС може да включва варианти и версии.
2. "Вариант МПС" е МПС или група от МПС (версии) от един и същи тип, когато:
а) имат еднаква форма на каросерията (основни характеристики);
б) за групата МПС (версии) разликата между най-ниската и най-високата стойност на масата на МПС в готовност за движение не превишава с 20 % най-ниската стойност;
в) за групата МПС (версии) разликата между най-ниската и най-високата стойност на допустимата максимална маса не превишава с 20 % най-ниската стойност;
г) те имат еднакъв работен цикъл (два или четири такта, принудително запалване или запалване чрез сгъстяване);
д) за групата МПС (версии) разликата между най-ниската и най-високата стойност на работния обем на двигателя (за двигатели с вътрешно горене) не превишава с 30 % най-ниската стойност;
е) имат еднакъв брой и разположение на цилиндрите;
ж) за групата МПС (версии) разликата между най-ниската и най-високата стойност на мощността на двигателя не превишава с 30 % най-ниската стойност;
з) имат еднакъв начин на работа (за електрически двигатели);
и) имат еднакъв тип скоростна кутия (ръчна, автоматична и т.н.).
3. "Версия" е МПС от същия тип и вариант, но което може да включва едно или повече от оборудванията, компонентите или системите, посочени в списъка с данни по раздел II от приложение № 1 (приложение II от Директива 2002/24/ЕО), при условие че има само:
а) една-единствена посочена стойност за:
- масата в готовност за движение;
- допустимата максимална маса;
- мощността на двигателя;
- работния обем на двигателя;
б) еднакъв набор от резултати от изпитване в съответствие с раздел VII от приложение № 1 (приложение VII от Директива 2002/24/ЕО).
4. "Система" е всяка система на МПС, като спирачки, устройство за борба срещу замърсяването от отработените газове и т.н., която е предмет на изискванията, определени в една от наредбите (директивите), посочени в раздел I от приложение № 1.
5. "Отделен технически възел" е устройство, като сменяем заглушител за изпускателна уредба, което е предмет на изисквания, определени в отделна наредба (отделна директива), посочена в раздел I от приложение № 1, предназначено да е част от МПС и което може да се одобрява отделно, но само във връзка с един или повече определени типове МПС, когато разпоредбите на отделната наредба (отделната директива) изрично го предвиждат.
6. "Компонент" е устройство, като фар, който е предмет на изисквания, определени в отделна наредба (отделна директива), посочена в раздел I от приложение № 1, предназначено да е част от МПС и което може да бъде одобрявано независимо от МПС, когато разпоредбите на отделната наредба (отделната директива) изрично го предвиждат.
7. "Одобряване на типа" е процедурата, чрез която държава членка удостоверява, че даден тип МПС, система, отделен технически възел или компонент отговаря на техническите изисквания по тази наредба (Директива 2002/24/ЕО) или на наредбите (директивите), посочени в раздел I от приложение № 1, така и на изискванията на проверките, посочени в изчерпателния списък по раздел I от приложение № 1 (приложение I от Директива 2002/24/ЕО), за точността на данните, посочени от производителя.
8. "Сдвоени колела" са две колела, монтирани на една и съща ос и при които разстоянието между центровете на техните контактни повърхности със земята е по-малко от 460 mm. Сдвоените колела се приемат като единично колело. 9. "Моторни превозни средства с двойно задвижване" са МПС, които са с две различни системи на задвижване, например електрическа система и термична система.
10. "Производител" е физическо или юридическо лице, което отговаря пред компетентните органи по одобряване типа за всички въпроси, свързани с процеса на одобряване типа и за осигуряването на съответствието на производството с одобрения тип. Производителят може да не е пряко свързан с всички етапи на производство на МПС, система, отделен технически възел или компонент, които са предмет на одобряване на типа.
11. "Техническа служба" е организация или орган, който е определен от органа за одобряване на типа на държава членка като изпитвателна лаборатория да извършва изпитвания или проверки от негово име. Тази дейност може също да се осъществява от самия орган за одобряване на типа.
12. "Списък с данни" е документът, образец на който е даден в раздел II от приложение № 1 (приложение II от Директива 2002/24/ЕО) или определен в съответната наредба (директива), посочена в раздел I от приложение № 1, който описва информацията, която производителят предоставя във връзка с одобряването типа на МПС, система, отделен технически възел или компонент.
13. "Техническа документация" е съвкупността от документацията, включително и списъкът с данни, чертежите, снимки и т.н., която производителят предоставя във връзка с одобряването типа на МПС, система, отделен технически възел или компонент.
14. "Техническо досие" е техническата документация заедно с протоколи от изпитвания и всички други документи, които техническата служба или органът за одобряване на типа прилагат към техническата документация в процеса на изпълнение на техните функции.
15. "Съдържание на техническото досие" е документ, в който се описва съдържанието на техническото досие, номерирано или обозначено по друг подходящ начин, като подреждането на данните в този документ е такова, че да описва последователността от стъпки в процеса на одобряване на типа.
16. "Орган за одобряване на типа" е орган на държава членка, който е натоварен с компетенции по: всички въпроси, свързани с одобряването на типа на МПС, отделни технически възли и компоненти; попълването на сертификатите за одобряване на типа; уведомленията и нотификациите до другите държави членки и Европейската комисия, свързани с одобряването на типа; определянето на техническите служби; спазване от страна на производителя на задълженията за осигуряване на съответствието на продукцията.
17. "Сертификат за одобряване на типа или ЕО сертификат за одобряване на типа" е документ, образец на който е даден в раздел III от приложение № 1 (приложение III от Директива 2002/24/ЕО) или в наредба (директива), посочена в раздел I от приложение № 1, като съобщенията за одобряване на типа, образци на които са дадени в съответното Правило на ИКЕ на ООН, се считат за еквивалентни при условията, определени в наредбите (директивите), посочени в раздел I от приложение № 1.
18. "Сертификат за съответствие или сертификат за съответствие с одобрения тип" е документът, образец на който е определен в раздел VI от приложение № 1 (приложение IV от директива 2002/24/ЕО), издаден от производителя, и с който се удостоверява, че към датата на тяхното производство МПС, отделният технически възел или компонентът принадлежи на серия от одобрен съгласно изискванията по тази наредба (Директива 2002/24/ЕО) или наредба (директива), посочена в раздел I от приложение № 1, тип.
19. "Оригинална част или оборудване" е част или оборудване, което е произведено съгласно спецификациите и производствените стандарти, определени от производителя на МПС за производството на части и оборудване, предназначени за сглобяването на въпросното МПС.
20. "Правило на ИКЕ/ООН" е Правило на Икономическата комисия за Европа към Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН), приложено към Спогодбата за приемане на еднакви технически предписания за колесни превозни средства, оборудване и части, които могат да бъдат монтирани и/или използвани на колесни превозни средства, и на условия за взаимно признаване на одобрения, издавани на основата на тези предписания (ДВ, бр. 1 от 2000 г.).


Заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата.

§ 3. (Нов - ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2013 г., в сила от 01.07.2013 г.) С наредбата се въвеждат изискванията на Директива 2002/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 март 2002 г. относно одобряването на типа на дву- и триколесните моторни превозни средства и отменяща Директива 92/61/ЕИО така, както тя е изменена с Директива 2005/30/ЕО, и на Директива 2013/15/ЕC на Съвета от 13 май 2013 г. за адаптиране на някои директиви в областта на свободното движение на стоки поради присъединяването на Република Хърватия (ОВ, L 158 от 10.06.2013 г.).


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАта ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 117 ОТ 2005 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ ДВУ- И ТРИКОЛЕСНИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

(ОБН. - ДВ, БР. 67 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

§ 62. Наредбата влиза в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.


Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 60 ОТ 2009 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА
(ОБН. - ДВ, БР. 77 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2013 Г.)

§ 2. Наредбата въвежда изискванията на Директива 2013/15/ЕC на Съвета от 13 май 2013 г. за адаптиране на някои директиви в областта на свободното движение на стоки поради присъединяването на Република Хърватия (ОВ, L 158 от 10.06.2013 г.).


Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 60 ОТ 2009 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА

(ОБН. - ДВ, БР. 77 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2013 Г.)

§ 32. Наредбата влиза в сила от 1 юли 2013 г.


Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 117 ОТ 2005 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОТ КАТЕГОРИЯ L
(ОБН. - ДВ, БР. 72 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 30.06.2014 Г.)

§ 3. С наредбата се въвеждат изискванията на Директива 2013/60/ЕС на Комисията от 27 ноември 2013 г. за изменение за целите на адаптирането към техническия прогрес на Директива 97/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно някои компоненти или характеристики на двуколесните или триколесните моторни превозни средства, Директива 2002/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно типовото одобрение на дву- и триколесни моторни превозни средства и на Директива 2009/67/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно монтирането на устройствата за осветяване и светлинна сигнализация на дву- или триколесните моторни превозни средства (ОВ L 329, 10.12.2013 г.).


Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 117 ОТ 2005 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОТ КАТЕГОРИЯ L

(ОБН. - ДВ, БР. 72 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 30.06.2014 Г.)

§ 4. Наредбата влиза в сила на 30 юни 2014 г. с изключение на § 1, който влиза в сила на 1 юли 2014 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 117 ОТ 2005 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОТ КАТЕГОРИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 1 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 03.01.2017 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


ПРИЛОЖЕНИЯ