Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2022, с пояснения и отговори. Полезна информация

Инструкция за организиране и провеждане на изпитите за водачи на МПС, 2015

Инструкция №3 от 17 октомври 2008 г. за организиране и провеждане на изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство

Издадена от Министерството на транспорта
Обн. ДВ. бр.97 от 11 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.104 от 5 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.18 от 5 Март 2010г., изм. ДВ. бр.80 от 14 Октомври 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.95 от 4 Декември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.31 от 4 Април 2014г., бр. 70 от 11.09.2015 г.
 
Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
   
Чл. 1. Изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство се организират и провеждат в съответствие с изискванията на Наредба № 38 от 2004 г. за условията и реда за провеждане на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити (обн., ДВ, бр. 42 от 2004 г.; изм., бр. 38 и 44 от 2006 г., бр. 4 от 2008 г. (Наредба № 38 от 2004 г.).
   
Чл. 2. (1) Тази инструкция регламентира процедурите по организацията и провеждането на теоретичните и практическите изпити на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) Регионалните звена на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (областните отдели) организират:
1. приемането на документите за явяване на изпит;
2. изготвянето на графиците;
3. определянето на председателите на изпитните комисии;
4. провеждането на изпитите;
5. изготвянето на протоколите и предаването им в Министерството на вътрешните работи за издаване на свидетелствата за управление на МПС на лицата, положили успешно изпитите.
 
Глава втора.
ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ 
 
Раздел I.
Организиране на изпитите 
   
Чл. 3. (Отм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.)
   
Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г.) Чужденци се допускат до изпит, когато притежават документ за продължително или постоянно пребиваване на територията на Република България, издаден съгласно изискванията на Закона за българските лични документи.
(2) Свидетелствата за управление на МПС, издадени от държави - членки на ЕС, се признават като документ за допускане до изпит (когато се изисква).
(3) Чуждестранно национално свидетелство за управление на МПС на български гражданин или чужденец, издадено от държава, която не е членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или от Конфедерация Швейцария, се признава като документ за допускане до изпит, когато е придружено от легализиран превод.
(4) (Нова - ДВ, бр. 70 от 2015 г.) Кандидатите за придобиване на правоспособност не трябва да притежават друго свидетелство за управление на МПС, издадено от друга държава - членка на Европейския съюз, за категорията, за която се явяват на изпит.
(5) (Нова - ДВ, бр. 70 от 2015 г.) Кандидатите за придобиване на правоспособност трябва да са установили обичайното си пребиваване в Република България.
(6) (Нова - ДВ, бр. 70 от 2015 г.) За обстоятелствата по ал. 4 и 5 кандидатите подписват декларация по чл. 16, ал. 4 от Наредба № 37 от 2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение или чл. 18, т. 3 от Наредба № 38 от 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
   
Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2015 г.) Регионалните звена на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" изготвят графика за провеждане на теорeтичните и практическите изпити по чл. 24, ал. 1 от Наредба № 38 от 2004 г. не по-късно от два дни преди публикуването му в информационната система.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г., отм. - ДВ, бр. 70 от 2015 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 95 от 2012 г.)
(4) (Отм. - ДВ, бр. 95 от 2012 г.)
(5) (Отм. - ДВ, бр. 95 от 2012 г.)
(6) (Отм. - ДВ, бр. 70 от 2015 г.)
   
Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., отм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г., в сила от 01.06.2014 г.)
   
Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.)
   
Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.)
   
Чл. 9. (Отм. - ДВ, бр. 70 от 2015 г.)
   
Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2015 г.) Преди определената дата за изпит регионалното звено изготвя протоколите за провеждане на теоретичните и практическите изпити съгласно приложения № 4 и 4а от Наредба № 38 от 2004 г.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г., в сила от 01.06.2014 г.) Изпитните протоколи се изготвят във възходящ ред по реда на тяхното изготвяне за съответната година и се вписва датата на изпита.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г., в сила от 01.06.2014 г.) В протоколите се вписват и данните на кандидатите за изпит (ЕГН, трите имена и категорията, за която ще се явява кандидатът), часът за началото на изпита, адресът на кабинета, адресът на учебната площадка (ако се изисква), регистрационните номера, марките и моделите на автомобилите за провеждане на практическия изпит, наименованията на учебните центрове, представили кандидатите, и автомобилите, като за всеки кандидат се отбелязва от кой учебен център е представен.
(4) В един изпитен протокол се включват кандидати, представени за изпит от един или няколко учебни центъра.
(5) При изготвяне на протоколите за провеждане на практическия изпит в полето за отразяване на оценката от теоретичния изпит се вписва номерът на протокола, с който успешно е положен теоретичният изпит, или основанието, поради което кандидатът не подлежи на теоретичен изпит.
(6) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2014 г., в сила от 01.06.2014 г.) В протоколите за провеждане на теоретичния изпит се посочва дали кандидатът ще решава тест на хартиен носител или електронен тест и дали тестът ще бъде на английски или на български език.
(7) (Нова - ДВ, бр. 70 от 2015 г.) В случаите, когато практическият изпит се организира от регионалното звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", в протокола се посочва кабинетът на учебния център, който е предложил най-голям брой кандидати за изпит в съответната група и който се намира на територията на населено място, отговарящо на изискванията на чл. 13 от Наредба № 38 от 2004 г.
   
Чл. 11. (1) (Предишен текст на чл. 11, изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) Регионалните звена на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" подготвят за всяка група за изпит папка с необходимите за провеждането на изпита документи (изпитни протоколи, изпитни тестове, контролни карти). Съдържанието на папката се описва в приемно-предавателен протокол (приложение № 2), който се подписва от служителя, подготвил папката с документите, и от определеното лице за провеждане на изпита на кандидатите от съответната група.
(2) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г.)
(3) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г.)
   
Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) (1) Лицето, което ще проведе изпитите на кандидатите, за всяка група се определя в деня на изпита чрез жребий, изтеглен по електронен начин.
(2) Преди изтегляне на жребия ръководителят на съответното регионално звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" или определен от него служител отбелязват в информационната система по чл. 27, ал. 7 от Наредба № 37 от 2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение (обн., ДВ, бр. 82 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 42 от 2004 г., изм. с Решение № 8267 от 2004 г. на ВАС на Република България - бр. 96 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 44 от 2006 г., бр. 3, 57 и 97 от 2008 г. и бр. 18 от 2010 г.) лицата, които могат да бъдат определяни за провеждане на теоретичните изпити или за председатели на практическите изпити за съответния ден.
(3) След изтегляне на жребия по ал. 1 се изготвя протокол, който съдържа данни за:
1. всички лица по ал. 2, определени да участват в жребия;
2. номерата на всички протоколи за изпит за съответната дата.
(4) Протоколът по ал. 3 се подписва от лицето, изтеглило жребия, и се утвърждава от ръководителя на съответното регионално звено.
   
Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., отм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.)
   
Чл. 14. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 95 от 2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 31 от 2014 г., в сила от 01.06.2014 г.) Лицата, определени за провеждане на изпитите, получават съответната папка с документите за провеждане на изпита и приемно-предавателен протокол, в който е описано съдържанието на папката. Председателите на изпитни комисии за провеждане на практическите изпити получават и техническо средство за видеонаблюдение, и техническо устройство за отразяване на грешките на кандидатите от практическите изпити. Лицата, определени за провеждане на теоретичните изпити, получават и технически средства за провеждане на теоретичните изпити и съответния брой електронни устройства за решаване на електронни тестове.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Лицата, определени с жребия за провеждане на съответния изпит проверяват наличността на вписаните в приемно-предавателния протокол документи и съответствието им с необходимите за провеждането на изпита документи и когато документите са комплектувани правилно, подписват протокола.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) Папките с документите за теоретичните изпити се поставят в плик, който се запечатва. Ръководителят на областния отдел, ръководителят на отдела или служителят, теглил жребия, написват фамилиите си и се подписват върху мястото на залепване на плика.
(4) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2011 г.) На лицата, определени за провеждане на теоретичните изпити, се предоставя и специален плик, в който се поставят тестовете и протоколите при невъзможност за завършване на изпита.
(5) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2012 г.) На лицата, определени за провеждане на теоретичните изпити, се предоставят резервни тестове на хартиен носител, съответен на броя на електронните тестове за съответната група за изпит.
   
Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Преди започването на теоретичните и практическите изпити лицата, определени с жребия за провеждане на изпита, проверяват съответните условия за неговото провеждане - кабинета, учебната площадка, състоянието на учебните МПС и удостоверението на превозното средство и задължителните застраховки.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Когато материалната база не отговаря на изискванията на наредбата, лицата, определени за провеждане на изпитите, дават указания за привеждането й в състояние за нормално и обективно провеждане на изпита.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 95 от 2012 г.) В случай че до един час от даването на указанията по ал. 2 материалната база не е приведена в съответствие с изискванията или не се представи резервно МПС или не се предложи друг одобрен кабинет или площадка за провеждане на изпити, изпитът не се провежда. Лицето, определено за провеждане на съответния изпит приключва протокола, като вписва срещу имената на всички кандидати "Не се е явил", а в забележка вписва причината, поради която не е проведен изпитът.
   
Чл. 16. (1) (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Председателят на комисията за провеждане на практическия изпит проверява удостоверението на преподавателя, който е предложен за член на комисията.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Председателят на изпитната комисия за провеждане на практическия изпит вписва в протокола за изпит члена на изпитната комисия за провеждане на практическия изпит.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Преди започване на изпита лицето, определено за неговото провеждане, се представя на изпитваните, като за практическите изпити представя и члена на комисията.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Лицето, определено за провеждане на изпита, записва на учебната дъска номера на протокола и датата, на която се провежда изпитът, и номера на съответния телефон за подаване на сигнали за корупция.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Лицето, определено за провеждане на изпита, дава указания за реда за неговото провеждане.
 
 
 
Раздел II.
Провеждане на теоретичните изпити (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2012 г.)
   
Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2012 г.) (1) Теоретичните изпити са писмени и се провеждат с тестове на хартиен или електронен носител.
(2) Съдържанието на тестовете за провеждане на теоретичните изпити на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС са съгласно методиката по чл. 33.
   
Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2012 г.) (1) Лицето, определено за провеждане на теоретичния изпит:
1. дава указания относно реда за проверка на самоличността и на свидетелствата за управление (когато е необходимо кандидатът да притежава определена категория);
2. поканва изпитваните по реда, по който са записани в протокола за изпит, да представят документа си за самоличност;
3. проверява личните данни на кандидатите и ако има техническа грешка в данните, нанася корекция в протокола на хартиен носител.
(2) Не се допускат до изпит лица, непредставили:
1. личен документ (лична карта, международен паспорт или свидетелство за управление), а за чужденците - и документ за продължително или постоянно пребиваване на територията на Република България;
2. необходимото свидетелство за управление на МПС или акт за установяване на административно нарушение, или съответно наказателно постановление в случаите по чл. 157, ал. 6 и 8 от Закона за движението по пътищата.
(3) За недопуснатите кандидати в изпитния протокол се отбелязва "не се допуска" и се вписва причината за това.
(4) Лица, включени в изпитния протокол, които са се явили след приключване на проверката на самоличността на кандидатите, не се допускат до изпит. За тези лица и за лицата, които не са се явили, в изпитния протокол се отбелязва "не се е явил".
   
Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2012 г.) (1) Лицето, определено за провеждане на теоретичния изпит:
1. предоставя на кандидатите, заявили изпит на тестове на хартиен носител, да изтеглят тестове и ориентира номера на изпитните тестове към кандидата в протокола;
2. (отм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.)
(2) Лицето, определено за провеждане на изпита, дава указания за съдържанието на изпита, като:
1. описва теста, който кандидатите ще решават (въпросите може да имат по повече от един верен отговор и носят различен брой точки);
2. уведомява кандидатите, че:
а) броят на верните отговори и точките за всеки въпрос са вписани в полето, определено за разполагане на въпроса;
б) за всеки въпрос се отбелязват всички отговори, които кандидатът счита, че са верни; при отбелязан неверен отговор и/или при неотбелязане на някой от верните отговори се счита, че на въпроса е отговорено неправилно;
в) на въпрос, на който не е отбелязан отговор, се счита, че е отговорено неправилно; това не се отнася за въпросите, които не са предвидени за категорията, за която се явява съответният кандидат;
3. съобщава допустимия брой точки, получени от грешни отговори;
4. съобщава на изпитваните времето, което им се предоставя за решаване на теста.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) Лицето, определено за провеждане на изпита, предоставя електронните устройства на кандидатите, заявили провеждане на изпита с електронен тест, приканва ги да впишат единния си граждански номер в определеното за това поле на екрана и да стартират програмата за запознаване със системата.
(4) Лицето, определено за провеждане на изпита, приканва кандидатите, които ще решават тестове на хартиен носител, да прочетат указанията в изпитен лист 1 и съобщава правилата, които трябва да спазват при решаването на теста:
1. верният отговор се отбелязва в изпитния тест със знака "Х" (показва на дъската правилния начин за отбелязване на верните отговори);
2. не се допуска изтриване или зачертаване на погрешно нанесен отговор;
3. не се допускат предварителни отбелязвания върху отговорите (всяко отбелязване в полето за нанасяне на отговорите се счита за грешка).
(5) Лицето, определено за провеждане на изпита, дава указания за реда на предаване на тестовете след приключване на решаването на хартиен или на електронен носител:
1. лицата, решавали тестове на хартиен носител, предават тестовете на лицето, определено за провеждане на изпита, по своя преценка, но най-късно до изтичане на определеното време за решаване;
2. лицата, решавали електронни тестове, предават тестовете по електронен път най-късно до изтичане на определеното време за решаване на тестовете (възможността за решаване се преустановява автоматично); кандидатите могат да прегледат решените от тях тестове;
3. електронните устройства се връщат след изтичане на времето, определено за решаване на тестовете, или след като бъдат сканирани и оценени всички решени тестове на хартиен носител (ако са решавани такива);
4. след предаване на тестовете на хартиен и/или електронен носител кандидатите остават в кабинета, в който се провежда изпитът.
(6) Лицето, определено за провеждане на изпита, приканва кандидатите, които ще решават тестове на хартиен носител, да ги отворят внимателно.
(7) Лицето, определено за провеждане на изпита, обявява началото на изпита, стартира възможността за решаване на електронните тестове и записва върху учебната дъска часа за началото и часа за края на теоретичния изпит.
   
Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2012 г.) (1) По време на изпита:
1. в кабинета не се допускат външни лица (освен упълномощени длъжностни лица);
2. не се допускат действия, които нарушават нормалното провеждане на изпита;
3. не се допуска излизане на изпитваните от учебния кабинет след започване на решаването на тестовете;
4. изпитваните работят самостоятелно;
5. лицето, определено за провеждане на теоретичния изпит, следи за реда при провеждането на изпита;
6. лицето, определено за провеждане на изпита, следи за работата на системата за видеонаблюдение по чл. 12, ал. 4.
(2) По време на изпита в кабинета се допуска присъствието на преводач на лицата, които полагат изпит с тестове на език, различен от българския. Преводачите превеждат дословно указанията на лицето, определено за провеждане на теоретичния изпит, и не правят собствени коментари. Не се допуска присъствието на преводач в кабинета по време на решаването на изпитните тестове.
   
Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2012 г.) (1) Лицето, определено за провеждане на теоретичния изпит, обявява края на изпита, когато изтече времето, определено за провеждането му, или когато всички изпитвани са предали изпитните си тестове.
(2) При приемането на тестовете на хартиен носител от всеки кандидат лицето, определено за провеждане на теоретичния изпит, поставя тестовете в техническото устройство за сканиране и оценяване на тестовете.
(3) След оценяване на тестовете на кандидатите, решавали тестове на хартиен носител, лицето, определено за провеждане на изпита:
1. поканва кандидатите, решавали електронни тестове, да предадат електронното устройство;
2. съобщава, резултатите от теоретичния изпит.
(4) Тестовете на хартиен носител се поставят в плика, в който се поставят и протоколите от изпита. Документите от проведения изпит се съхраняват в плика.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) Когато изпитът се провежда в кабинет на учебен център, ръководителят на учебния център или упълномощено от него лице предоставя на лицето, определено за провеждане на изпита, копие от записа на съответния изпит на електронен носител. Когато технически не е възможно предоставянето на видеозаписа до 15 мин след приключването на изпита, той се предоставя най-късно до края на следващия работен ден.
   
Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2012 г.) При прекъсване на записа на системата за видеонаблюдение по чл. 12, ал. 4 лицето, определено за провеждане на изпита, прекратява изпита и поставя тестовете на хартиен носител и протоколите в специалния плик. Пликът с документите от изпита се предава в съответния областен отдел.
   
Чл. 22а. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2012 г.) (1) При невъзможност за стартиране или прекъсване на работата на техническото устройство по време на раздаване на тестовете на хартиен носител, поради което всички или част от тестовете, които кандидатите изтеглят, не могат да бъдат присвоени и оценени, лицето определено за провеждане на изпита:
1. предоставя възможност на кандидатите да изтеглят тестове и вписва в протокола на хартиен носител срещу името на съответния кандидат номера на теста, който той е изтеглил; на кандидатите не се предоставят ваучери, а когато изпитът се провежда в кабинет на учебен център, ваучерите на кандидатите се събират; след присвояване в системата ваучерите се предоставят на кандидатите или на ръководителите на учебните центрове, представили кандидатите за изпит;
2. след като кандидатите са решили изпитните тестове или след изтичане на определеното за решаване време събира тестовете и ги поставя в специалния плик заедно с неприсвоените ваучери и протоколите от проведения изпит (при работещи камери, без да напуска залата);
3. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) предава на ръководителя на регионалното звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" специалния плик (с тестовете и ваучерите).
(2) При невъзможност за стартиране на електронното устройство за решаване на тестове на електронен носител на кандидата се предоставя тест на хартиен носител.
   
Чл. 22б. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) При прекъсване на работата на техническото устройство след раздаване на тестовете или по време на проверката на тестовете, поради което всички или част от тестовете на хартиен носител, които кандидатите са решили, не могат да бъдат оценени, лицето, определено за провеждане на изпита, след изтичане на определеното за решаване време събира тестовете и ги поставя в специалния плик. Предава на ръководителя на регионалното звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" специалния плик.
(2) При прекъсване на работата на електронното устройство за решаване на тестовете лицето, определено за провеждане на изпита, предлага на кандидатите да останат в кабинета до възстановяване на работата на устройството. Когато до 20 минути от началото на изпита работата на електронното устройство за решаване на тестовете не е възстановена, на кандидатите се предоставят тестове на хартиен носител.
   
Чл. 22в. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) В случаите по чл. 22, 22а и 22б лицето, определено за провеждане на изпита, не по-късно от следващия работен ден изготвя доклад за конкретния случай до ръководителя на съответното регионалното звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".
   
Чл. 22г. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) За оценяването на тестовете по чл. 22 и 22б се съставя комисия от трима служители, като председател на комисията е ръководителят на съответния областен отдел, един от членовете на комисията е лицето, провело изпита, а третият служител се определя чрез жребий.
(2) Комисията отваря специалните пликове в помещението, оборудвано с камери за видеонаблюдение на теоретичните изпити при работещи камери.
(3) Комисията ориентира тестовете на база вписаните в протокола номера към съответните кандидати, присвоява ваучери, като вписва в протокола номерата на ваучерите срещу имената на съответните кандидати и сканира/проверява решените тестове. Ваучерите се поставят в плик заедно с протокола и при поискване от съответния кандидат му се предоставя ваучера с номера, вписан срещу неговото име.
(4) Използваните специални пликове се съхраняват към документите от проведения изпит.
(5) Когато тестовете не могат да бъдат оценени в областния отдел (запълване или изтриване на квадратчета за нанасяне на отговорите на въпросите, разкъсани, смачкани или зацапани тестове, неприсвоени или неправилно присвоени номера на теста), специалният плик и докладът на лицето, провело изпита, се изпращат в отдел "Водачи и БД" за извършване на проверка.
   
Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) Ръководителят на съответното регионалното звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" утвърждава изпитните протоколи в деня на провеждане на изпита.
(2) Резултатите от теоретичните и практическите изпити се публикуват на електронната страница на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".
(3) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) Изпитните тестове и другите документи, свързани с изпита, се съхраняват в съответното регионалното звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" две години.
 
 
 
Раздел III.
Провеждане на практическите изпити 
   
Чл. 24. (1) Съдържанието и оценяването на практическите изпити за различните категории е съгласно методиката по чл. 33.
(2) Резултатите от практическите изпити се нанасят в контролни карти, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) за категории АМ, А1, А2 и А на учебна площадка (приложение № 4.1);
2. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) за категории АМ, А1, А2, А, В1, В, ВЕ, С1, С1Е, С, СЕ, D1, D1Е, D, DE, Ттм и тролейбус на път в населено или извън населено място (приложение № 4.2);
3. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) за категории "ВЕ", "СЕ", "DE" С1Е, D1E и Ткт на учебна площадка (приложение № 4.3 съответно приложение 4.3а).
   
Чл. 25. (1) При практическите изпити преди започване на управлението комисията проверява уменията на кандидатите за техническа проверка на превозното средство във връзка с безопасността на движението и подготовката на водача преди потегляне - председателят задава въпроси и поставя задачи на изпитваните.
(2) Председателят и членът на комисията оценяват отговорите и изпълнението на задачите по ал. 1.
   
Чл. 26. (1) В зависимост от категорията, за която се провеждат практическите изпити, изпитът по управление се състои от една или от две части:
1. изпълнение на маневри на учебна площадка;
2. управление по път в населено място;
3. изпълнение на маневри на учебна площадка и управление по път в населено място.
(2) Когато практическият изпит се състои от две части, първо се провежда частта на учебна площадка.
(3) Когато практическият изпит се състои от две части, до управление по път в населено място се допускат само кандидати, получили положителна оценка от първата част на изпита (изпълнение на маневри на учебна площадка).
   
Чл. 27. (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2014 г., в сила от 01.06.2014 г.) Председателят на комисията проверява условията в учебния център, чийто кабинет се използва при провеждане на практическия изпит. Председателят на комисията се идентифицира в системата и въвежда протокола за изпит.
   
Чл. 28. (1) За провеждане на практическите изпити кандидатите в изпитната комисия се разделят на две групи. Разликата в броя на кандидатите в двете групи не трябва да е повече от две. За двете групи се определя различен начален час на практическия изпит.
(2) Процедурите по провеждане на практическия изпит се изпълняват с всяка група поотделно.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Председателят на комисията дава указания на изпитваните за реда за проверка на самоличността и свидетелствата за управление.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Председателят поканва изпитваните (по реда, по който са записани в протокола за изпит) да представят документ за самоличност и свидетелство за управление на МПС (когато се изисква).
(5) Председателят на комисията проверява личните данни на кандидата и ако в протокола е допусната техническа грешка, я отстранява.
(6) (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.)
(7) Не се допускат до изпит лица, непредставили необходимия документ за самоличност (лична карта, международен паспорт, свидетелство за управление, удостоверение за продължително или постоянно пребиваване на територията на Република България, лична карта на чужденеца за продължително или постоянно пребиваване на територията на Република България) или необходимото свидетелство за управление на МПС (лица с отнет контролен талон и акт за административно нарушение или наказателно постановление се допускат до изпит в срока на валидност на акта). За тези лица в изпитния протокол се отбелязва "не се допуска" и се вписва причината за това.
(8) Лица, включени в изпитния протокол, които са се явили след началото на изпита, не се допускат до изпит. За тези лица и за лицата, които не са се явили на изпит, в протокола се отбелязва "Не се е явил".
(9) (Отм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г., в сила от 01.06.2014 г.)
(10) (Отм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г., в сила от 01.06.2014 г.)
(11) (Отм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г., в сила от 01.06.2014 г.)
   
Чл. 29. Проверката на уменията за техническа проверка на превозното средство във връзка с безопасността на движението и подготовката на водача преди потегляне се извършват с всички кандидати от групата преди започване на управлението. На всеки кандидат се задават въпроси и се поставят индивидуални задачи.
   
Чл. 30. (1) Когато изпитът се провежда на учебна площадка, председателят на изпитната комисията определя безопасно място за участниците в изпита.
(2) По време на изпита на учебна площадка не се допуска:
1. присъствието на лица, нямащи отношения към изпита (освен упълномощените длъжностни лица съгласно наредбата);
2. създаването на условия, които затрудняват изпитвания.
   
Чл. 31. (1) Председателят на изпитната комисия дава указания на изпитваните за съдържанието на изпита и оценяването на изпълнението на упражненията.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.)
(3) Председателя на изпитната комисия указва на изпитвания да започне изпълнението на упражненията.
   
Чл. 32. Когато изпитът се провежда по път в населено място, председателят на изпитната комисия:
1. дава указания на изпитваните за съдържанието на изпита и съобщава продължителността на управлението по време на изпита;
2. информира кандидатите, че по време на управлението дава указанията за промяна на посоката, като указанието се отнася за първото кръстовище, в което не е забранено завиването; когато не е дадено указание за промяна на посоката, се продължава движението направо, а в случаите, когато не е възможно движение направо, кандидатът трябва да поиска указания за посоката;
3. оценява поведението на изпитвания, като преценява способността на кандидата да управлява безопасно автомобила.
   
Чл. 33. (1) За провеждане на практическия изпит по пътища в населено място редът за явяване на изпитваните на практическите изпити се определя с жребий, който се организира от обучаващите.
(2) Изпитът за всеки двама (трима) изпитвани започва от и завършва до учебния център, посочен в протокола за изпит. При наличие на място за сядане се допуска в автомобила да присъстват трима кандидати.
(3) По време на изпита в учебния автомобил трябва да присъстват повече от един изпитван (при наличие на място в автомобила).
(4) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) По време на изпита за категории АМ, А1, А2 и А на път в населено място в автомобила, който следва кандидата, трябва да присъстват не по-малко от двама кандидати, включени в групата за изпит.
(5) По време на изпита в автомобилите по ал. 3 и 4 се допускат и упълномощените длъжностни лица съгласно наредбата.
(6) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Когато е забранено паркирането или поради друга причина е невъзможно паркирането на автомобила, с който ще се провежда изпитът, пред и до учебния център, се допуска практическият изпит да започва и да свършва в близост до учебния център. Мястото се вписва предварително в протокола за изпит.
(7) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2015 г.) Ръководителят на регионалното звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" утвърждава списък на учебните центрове, пред и до които е невъзможно паркирането, като в него се вписват съответните места, откъдето започват и свършват изпитите на кандидатите.
   
Чл. 34. (1) Председателят на изпитната комисия поканва изпитвания да заеме мястото на водача в учебното МПС.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г., в сила от 01.06.2014 г.) Председателят на изпитната комисия предоставя на кандидата техническото устройство, за да въведе своя ЕГН и да си направи снимка.
(3) По време на управлението председателят на изпитната комисия указва посоката за движение.
(4) По искане на кандидата се допуска председателят предварително да укаже маршрута. Председателят на изпитната комисия отговаря на уточняващите въпроси на изпитвания относно посоките на движение.
(5) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) Допуска се по време на изпитите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории "АМ", "А1", "А2" и "А" указанията за посоката за движение да се съобщават на кандидата от члена на комисията, като посоката на движение/маршрутът се определя от председателя.
   
Чл. 35. (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) Когато след изтичане на определеното минимално време за управление за съответната категория резултатът не е категоричен, председателят продължава изпита, като продължителността на управлението по път в населено място за категории АМ, А1, А2, А, B1, B, BE и Ттм и за тролейбус, както и за управление на състав по чл. 155, ал. 9 ЗДвП не трябва да надвишава 35 минути, а за категории С1, С1Е, С, СЕ, D1, D1Е, D и DЕ не трябва да надвишава 55 минути.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 31 от 2014 г., в сила от 01.06.2014 г.) Практическият изпит се прекратява и резултатът е "неиздържал", когато действията на изпитвания са опасни за участниците в движението или когато председателят или членът на комисията трябва да се намеси в управлението на МПС за предотвратяване на ПТП. Изпитът се прекратява при:
1. опит за навлизане при забраняващ сигнал на светофар или регулировчик; срещу движението в пътен възел или път с еднопосочно движение; без спиране при знак "Спри!";
2. намеса на комисията, когато действията на изпитвания са опасни за участниците в движението;
3. пътнотранспортно произшествие, настъпило в резултат на действията или бездействието на кандидата.
(3) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) По време на практическия изпит председателят на изпитната комисия следи за работата на устройството по чл. 15, ал. 2, като при прекъсване на работата на устройството по време на изпита той се прекратява. Ако до прекъсване на работата на устройството по време на изпита са изминали повече от 10 минути, изпитът на кандидата може да бъде продължен след възстановяване на работата на устройството за записване.
   
Чл. 36. (1) (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2014 г., в сила от 01.06.2014 г.) По време на практическите изпити председателят и членът на комисията наблюдават и оценяват действията на изпитвания. Председателят своевременно нанася в контролната карта допуснатите от него грешки, чрез техническото устройство за отразяване на грешките на кандидатите, автоматично оценяване и вписване на резултатите в изпитните протоколи.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г., в сила от 01.06.2014 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г., в сила от 01.06.2014 г.)
(4) (Отм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г., в сила от 01.06.2014 г.)
(5) Председателят на комисията нанася оценката и в изпитния протокол.
(6) Председателят на изпитната комисия съобщава резултата на изпитвания и анализира допуснатите от него грешки.
   
Чл. 36а. (Нова - ДВ, бр. 31 от 2014 г., в сила от 01.06.2014 г.) (1) При невъзможност за стартиране или прекъсване на работата на техническото устройство за отразяване на грешките на кандидатите по време на практическите изпити, поради което не могат да бъдат отразявани грешките или не може да бъде нанесена оценка на кандидата, председателят на изпитната комисия прекратява изпита до възстановяването на работата на техническото устройство. Ако работата на устройството не бъде възстановена до 15 минути, изпитът продължава, като председателят на комисията нанася резултатите в контролни карти.
(2) В случаите по ал. 1 в протокола за изпита срещу имената на кандидатите се вписват броят на точките от допуснати нарушения и оценката, отразена в контролната карта. Протоколът се подписва от председателя и члена на комисията.
(3) В случаите по ал. 1 лицето, провело изпита, не по-късно от следващия работен ден изготвя доклад за конкретния случай до ръководителя на съответното регионално звено.
(4) При отразяване в информационната система на резултатите на кандидатите по ал. 1 се вписват и номерата на ваучерите. Ваучерите се поставят в плик заедно с протокола и при поискване от съответния кандидат му се предоставя ваучерът с номера, вписан срещу неговото име.
Чл. 37. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2015 г.) След провеждане на практическия изпит на всеки кандидат председателят, членът на комисията и изпитаният кандидат се подписват в изпитния протокол.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г., в сила от 01.06.2014 г.)
   
Чл. 38. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г., в сила от 01.06.2014 г.) След приключване на практическия изпит председателят на комисията се връща в регионалното звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" и предава на ръководителя му или на определен от него служител с приемно-предавателния протокол документите от проведения изпит, техническото средство за видеонаблюдение с видеозаписите от практическите изпити и техническото устройство за отразяване на грешките на кандидатите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) Ръководителят на областния отдел утвърждава изпитните протоколи в деня на провеждане на изпита.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) Документите, свързани с изпита, се съхраняват в съответното регионалното звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" две години.
   
Чл. 39. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Лицата, определени за провеждане на теоретичните и практическите изпити, отстраняват от теоретичния и практическия изпит лицата, които не спазват реда за неговото провеждане.
(2) Не се допуска оказване на помощ на изпитваните по време на теоретичните и практическите изпити.
(3) (Нова - ДВ, бр. 70 от 2015 г.) Копие на протокола на хартиен носител, в който са нанесени корекции на личните данни на кандидатите, се изпраща в дирекция "ППС и водачи" за отразяване в информационната система.
 
 
 
Заключителни разпоредби
 
Параграф единствен. Настоящата инструкция се издава на основание чл. 59 от Наредба № 38 от 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно.превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити и отменя Инструкция № 2 от 27 юни 2008 г. на министъра на транспорта за организиране и провеждане на изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство (необнародвана).
 
 
 
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № 3 ОТ 2008 Г. ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО 
 
(ОБН. - ДВ, БР. 18 ОТ 2010 Г.)
 
§ 22. Навсякъде в приложенията думата "РД "АА" се заменя с "ОО "КД - ДАИ".
 
§ 23. Навсякъде в инструкцията думите "Регионалната дирекция "Автомобилна администрация" и "Регионална дирекция "Автомобилна администрация" се заменят съответно с "Областният отдел "Контролна дейност - ДАИ" и "Областен отдел "Контролна дейност - ДАИ", а думите "Директора на регионална дирекция "Автомобилна администрация" и "Директорът на регионална дирекция "Автомобилна администрация" се заменят съответно с "Началника на областния отдел "Контролна дейност - ДАИ" и "Началникът на областния отдел "Контролна дейност - ДАИ".
 
 
 
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № 3 ОТ 2008 Г. ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО
 
(ОБН. - ДВ, БР. 80 ОТ 2011 Г.)
 
§ 17. Навсякъде в инструкцията думите "регионалната дирекция", "съответната регионална дирекция", "регионалните дирекции" се заменят съответно с "областния отдел", "съответния областен отдел "Контролна дейност - ДАИ"" и "областните отдели".
 
 
 
Допълнителни разпоредби
КЪМ ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № 3 ОТ 2008 Г. ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО 
 
(ОБН. - ДВ, БР. 95 ОТ 2012 Г.)
 
§ 8. Навсякъде в инструкцията обозначенията "В+Е", "С1+Е", "D1+Е", "С+Е" и "D+Е" се заменят съответно с "ВЕ", "С1Е", "D1Е", "СЕ" и "DЕ".
 
 
 
Заключителни разпоредби
КЪМ ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № 3 ОТ 2008 Г. ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО
 
(ОБН. - ДВ, БР. 95 ОТ 2012 Г.)
 
§ 9. Параграф 1 влиза в сила от 1 март 2013 г.
(ОБН. - ДВ, БР. 95 ОТ 2012 Г.)

 

Допълнителни разпоредби
КЪМ ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № 3 ОТ 2008 Г. ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО


(ОБН. - ДВ, БР. 31 ОТ 2014 Г.)
§ 30. Навсякъде в инструкцията думите "Областния отдел "Контролна дейност - ДАИ", "Областният отдел "Контролна дейност - ДАИ" и "ОО "КД - ДАИ" се заменят с "регионалното звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", а думите "съответния Областен отдел "Контролна дейност - ДАИ", "началника" и "началникът" се заменят съответно със: "съответното регионално звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", "ръководителя" и "ръководителят".


Заключителни разпоредби
КЪМ ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № 3 ОТ 2008 Г. ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО


(ОБН. - ДВ, БР. 31 ОТ 2014 Г.)
§ 31. Параграфи 3 - 8,11, 15, 16, 18 относно чл. 34, ал. 2, § 19 относно чл. 35, ал. 2 и § 20 - 29 влизат в сила от 1 юни 2014 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ

 

Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1

(Отм. - ДВ, бр. 70 от 2015 г.)

 

Приложение № 2 към чл. 11
(Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 95 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г., в сила от 01.06.2014 г.)
 
 
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"
РЕГИОНАЛНО ЗВЕНО НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" В ГР. ..........................

ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

А. Получаване на документите и техническите средства за провеждане на изпитите:
Днес, .........., служителят ...........................................
предаде на ....................................................................
(лицето, определено да проведе изпита)
изпитен протокол № ......../............., както и:

1. ЗА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ:
Изпитни тестове № ....................................................
Резервни изпитни тестове - плик № ...................................................
Техническо средство за проверка и оценка на тестовете от теоретичните изпити.
Електронни устройства за решаване на тестове ............. бр.

2. ЗА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ
Резервни контролни карти ................... бр.
Техническо средство за видеонаблюдение на практическите изпити
Техническо устройство за отразяване на грешките на кандидатите

Предал: ...................
Приел: ..........................

Б. Връщане на документите, техническите средства за провеждане на изпитите и предаване на видеозаписите:
Днес, .............., лицето, определено да проведе изпита .........., предаде на служителя ...................................................
изпитен протокол № ................./..........., както и:

1. ЗА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ:
Изпитни тестове № ...........................................................
Резервни изпитни тестове - плик № .............................................................
Техническо средство за проверка и оценка на тестовете от теоретичните изпити
Електронни устройства за решаване на тестове ...... бр.

2. ЗА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ
Резервни контролни карти.................. бр.
Техническо средство за видеонаблюдение на практическите изпити
Техническо устройство за отразяване на грешките на кандидатите

Предал: ...................
Приел: ....................
 

Приложение № 2а към чл. 11, ал. 3

(Ново - ДВ, бр. 18 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г.)

 

Приложение № 3 към чл. 12, ал. 3

(Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г., в сила от 01.06.2014 г.)

 

 

Приложение № 4.1 към чл. 24, ал. 2, т. 1

(Изм. - ДВ, бр. 104 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г., в сила от 01.06.2014 г.)


 

 

Приложение № 4.2 към чл. 24, ал. 2, т. 2

(Изм. - ДВ, бр. 104 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 70 от 2015 г.)
 

 

 

Приложение № 4.3 към чл. 24, ал. 2, т. 3

(Изм. - ДВ, бр. 95 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2014 г., в сила от 01.06.2014 г.)

Контролна карта за категории ВЕ, СЕ, DЕ, С1Е, D1Е и Ткт
Приложение № 4.3а към чл. 24, ал. 2, т. 3
(Ново - ДВ, бр. 31 от 2014 г., в сила от 01.06.2014 г.)

© 2007 - 2022 www.shofior.com. Всички права запазени. Всички текстове и изображения публикувани в този сайт са собственост на "Шофьор.ком" и на всички цитирани в сайта източници, и са под закрила на "Закона за авторското право и сродните им права". Информацията в сайта се набира от различни източници. Shofior.com не носи отговорност за нейната достоверност и актуалност. Използването и публикуването на част или цялото съдържание на сайта без разрешение е забранено.