Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Автомобилен превоз на опасни товари - знаци и тяхното значение

Последно обновяване: Февруари 2022

Клас 1" - Взривни вещества и изделия съдържащи взривни вещества

Клас 2 - Газове

Клас 3 - Запалими течности

Клас 4 - Твърди запалими вещества

Клас 5 - Окислители

Клас 6 - Токсични вещества и инфекциозни вещества

Клас 7 - Радиоактивни вещества

Клас 8 - Разяждащи вещества

Клас 9 Разни опасни вещества и предмети

 

All about Labelling (Signs) the Official information