Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2023, с пояснения и отговори. Полезна информация

Задължително ли е да вземам допълнителни часове по кормуване, в случай, че не съм издържал практическия изпит за категория В и къде е регламентирано това?

shofior.com отговаря

Нормативната уредба регламентира, че в случаите на неуспешно полагане на практически изпит пред ДАИ, кандидатът трябва да премине допълнително минимум 4 учебни часа по управление на автомобил, преди да получи правото да положи изпита отново. В тези случаи отново се заплаща изпитната такса.

Няма ограничение в броя явявания на изпити за придобиване свидетелство за управление на МПС.

Срокът за явяване на изпит по теория е 6 месеца след издаване на удостоверението за завършено теоретично обучение.

Когато кандидатът не се е явил на теоретичен изпит 6 месеца след издаването на удостоверението за допускане на теоретичен изпит или са изминали повече от 6 месеца от последното явяване на теоретичен изпит, се представя и копие на удостоверение за допускане до теоретичен изпит, в което е отразено, че след изтичане на посочените срокове кандидатът е положил нов вътрешен изпит.

При повторно или всяко следващо явяване на практически изпит, когато са изминали повече от 6 месеца от последното явяване, се представя и удостоверение за допускане до практически изпит, в което е отразено, че кандидатът е преминал допълнително обучение по управление на МПС и че след изтичане на посочените срокове е положил нов вътрешен изпит.

Ако е изминала повече от 1 година от явявянето на последния теоретичен изпит преди явяване на практически изпит, кандидатът е необходимо да положи нов теоретичен изпит.

Всички тези въпроси са регулирани в следните наредби:
- Наредба 37 за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение
- Наредба 38 за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.