Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

категории МПС

Последно обновяване: октомври 2021 г.

категория АМ
 • мотопеди - двуколесни превозни средства с конструктивна максимална скорост не по-висока от 45 км/ч (но над 25 км/ч), с двигател с вътрешно горене с работен обем не по-голям от 50 см3 или с до 4 кВт максимална постоянна номинална мощност в случай на електродвигател;
 • мотопеди - триколесни превозни средства с конструктивна максимална скорост не по-висока от 45 км/ч (но над 25 км/ч), с двигатели с вътрешно горене с принудително запалване с работен обем не по-голям от 50 см3 или не повече от 4 кВт максимална мощност нето в случай на други двигатели с вътрешно горене; или не повече от 4 кВт максимална постоянна номинална мощност в случай на електродвигател; оборудван с поне 2 места за сядане, включително мястото на водача; с маса в готовност за движение не по-голяма от 270 кг 
 • леки четириколесни превозни средства и маса без товар (без масата на акумулаторните батерии при електрическо задвижване) не повече от 350 кг, конструктивна максимална скорост не по-голяма от 45 км/ч, двигатели с вътрешно горене с принудително запалване с работен обем не по-голям от 50 см3 или не повече от 4 кВт максимална мощност нето в случай на други двигатели с вътрешно горене; или не повече от 4 кВт максимална постоянна номинална мощност в случай на електродвигател; оборудвано с най-много 2 места за сядане, включително мястото на водача

В категорията не попадат превозни средства с конструктивна максимална скорост, по-малка или равна на 25 км/ч.

 
категория А1
 • мотоциклети с работен обем на двигателя не повече от 125 см3, с максимална мощност не повече от 11 кВт и с отношение мощност/тегло, което не превишава 0,1 кВт/кг;
 • триколесни моторни превозни средства с мощност, която не превишава 15 кВт;
 
категория А2
 • мотоциклети с мощност, която не превишава 35 кВт, и с отношение мощност/тегло, което не превишава 0,2 кВт/кг, като удвоената реална мощност не е по-голяма от нетната мощност на двигателя;
 
категория А
 • мотоциклети и триколесни моторни превозни средства с мощност над 15 кВт
 • мотоциклети - двуколесни превозни средства без кош с  двигател с вътрешно горене с работен обем над 50 см3 и/или конструктивна максимална скорост, по-голяма от 45 км/ч
 • мотоциклети - моторните превозни средства с две колела и кош, с двигател с вътрешно горене с работен обем над 50 см3 и/или конструктивна максимална скорост, по-голяма от 45 км/ч;
 • триколесни моторни средства - превозни средства с три колела, симетрично разположение на колелата спрямо надлъжната средна равнина, двигател с вътрешно горене с работен обем над 50 см3 и/или конструктивна максимална скорост, по-голяма от 45 км/ч;
 
категория В1
 • четириколесни превозни средства с маса без товар не повече от 400 кг (без масата на акумулаторните батерии при електрическо задвижване) или 550 кг за моторните превозни средства, предназначени за превоз на товари  (без масата на акумулаторните батерии при електрическо задвижване), и които имат максимална нетна мощност на двигателя не повече от 15 кВт
тези превозни средства трябва да отговарят на техническите изисквания, които се прилагат към триколесни моторни средства от категория L5e, освен ако в нормативен акт са предвидени отделни технически изисквания за тях;
 
категория В
 • моторни превозни средства с допустима максимална маса, която не надвишава 3500 кг, проектирани и конструирани за превоз на не повече от 8 пътници плюс водача;
моторните превозни средства от тази категория могат да образуват състав с ремарке с допустима максимална маса, която не надвишава 750 кг;
без да се нарушават разпоредбите на правилата за одобряване на типа за съответните превозни средства, моторни превозни средства от тази категория могат да образуват състав с ремарке с допустима максимална маса, надвишаваща 750 кг, при условие че допустимата максимална маса на състава не надвишава 4250 кг;
 
категория ВЕ
 • състав от пътни превозни средства, с теглещо превозно средство от категория В и ремарке или полуремарке, когато допустимата максимална маса на ремаркето или полуремаркето не надвишава 3500 кг;

без да се нарушават разпоредбите на правилата за одобряване на типа за съответните превозни средства

 
категория С1
 • моторни превозни средства, различни от тези в категории D1 или D, с допустима максимална маса над 3500 кг, но не по-голяма от 7500 кг, които са проектирани и конструирани за превоз на не повече от 8 пътници плюс водача;
моторните превозни средства от тази категория могат да образуват състав с ремарке с допустима максимална маса, която не надвишава 750 кг;
 
категория С1Е
 • състав от превозни средства с теглещо превозно средство/влекач от категория С1 и ремарке или полуремарке с допустима максимална маса на ремаркето или полуремаркето над 750 кг, при условие че допустимата максимална маса на състава не надвишава 12 000 кг;
 • състав от превозни средства с теглещо превозно средство от категория В и ремарке или полуремарке с допустима максимална маса на ремаркето или полуремаркето над 3500 кг, при условие че допустимата максимална маса на състава не надвишава 12 000 кг;
без да се нарушават разпоредбите на правилата за одобряване на типа за съответните превозни средства
 
категория С
 • моторни превозни средства, различни от тези в категории D1 или D, чиято допустима максимална маса надвишава 3500 кг, които са проектирани и конструирани за превоз на не повече от 8 пътници плюс водача;
моторните превозни средства от тази категория могат да образуват състав с ремарке с допустима максимална маса, която не надвишава 750 кг;
 
категория СЕ
 • състав от пътни превозни средства с теглещо моторно превозно средство от категория С и ремарке или полуремарке с допустима максимална маса над 750 кг;
без да се нарушават разпоредбите на правилата за одобряване на типа за съответните превозни средства
 
категория D1
 • моторни превозни средства, проектирани и конструирани за превоз на не повече от 16 пътници плюс водача и с максимална дължина, непревишаваща 8 м;
към моторните превозни средства от тази категория може да се прикачва ремарке, чиято допустима максимална маса не надвишава 750 кг;
 
категория D1E
 • състав от превозни средства с теглещо превозно средство от категория D1 и ремарке с допустима максимална маса над 750 кг;
без да се нарушават разпоредбите на правилата за одобряване на типа за съответните превозни средства
 
категория D
 • моторни превозни средства, проектирани и конструирани за превоз на повече от 8 пътници плюс водача;
към моторните превозни средства, които могат да се управляват със свидетелство от категория D, може да се прикачва ремарке, чиято допустима максимална маса не надвишава 750 кг;
 
категория DE
 • състав от превозни средства, при които теглещото превозно средство е от категория D, и ремарке с допустима максимална маса над 750 кг;
без да се нарушават разпоредбите на правилата за одобряване на типа за съответните превозни средства
 
категория Т
 • колесни трактори (Ткт)
 • към тази категория се приравняват и трамвайните мотриси (Ттм).

 

АМ 16 години теоретичен изпит

Условие за записване на курс:

- минимална навършена възраст 15 години и 11 месеца

- завършен X клас

А1 16 години

теоретичен и практически изпит

(кандидати с правоспособност за категория В се явяват само на практически изпит)

Условие за записване на курс:

- минимална навършена възраст 15 години и 9 месеца

- завършен X клас

При придобита правоспособност от категория В, се преминава към теоретично обучение, което включва 4 учебни часа „Общо устройство на мотоциклета”

А2 18 години

теоретичен и практически изпит

(кандидати с правоспособност за категория В се явяват само на практически изпит)

Условие за записване на курс:

-  възраст не по-малко от 17 години и 9 месеца

- завършен X клас

При придобита правоспособност от категория В, се преминава към теоретично обучение, което включва 4 учебни часа „Общо устройство на мотоциклета”.

Ако кандидата притежава свидетелство за управление на мотоциклет от категория А1 по-малко от 2 години, преминават обучение, което обхваща 14 учебни часа от модул ПО “Управление на МПС”, и полагат вътрешен практически изпит и официален изпит пред ДАИ-практика.

Ако кандидата притежава свидетелство за управление на мотоциклет от категория А1  от 2 и повече години, преминават обучение, което обхваща 7 учебни часа от модул ПО “Управление на МПС”, и полагат вътрешен практически изпит и официален изпит пред ДАИ-практика.

 

А 24 години

теоретичен и практически изпит

(кандидати с правоспособност за категория В се явяват само на практически изпит)

20 г. - ако водачът притежава свидетелство за управление на мотоциклет от категория А2 от не по-малко от две години) или (21 г.- за управление на триколесни моторни превозни средства с мощност, превишаваща 15 кВт

За кандидати с правоспособност от категория В  теоретичното обучение, е от 4 учебни часа „Общо устройство на мотоциклета”.

Ако кандидата притежава свидетелство за управление на мотоциклет от категория А1, реоретичното обучение е от 14 учебни часа. Полага вътрешен практически изпит и официален изпит пред ДАИ-практика.

Ако кандидатът притежава правоспособност за управление на МПС от категория А и притежава свидетелство за управление на мотоциклет от категория А2 по-малко от 2 години, преминава теоретично обучение от 14 учебни часа. Полага вътрешен практически изпит и официален изпит пред ДАИ-практика.
 
Ако кандидатът притежава правоспособност за управление на МПС от категория А и притежава свидетелство за управление на мотоциклет от категория А2 не по-малко от 2 години, преминава теоретично обучение от 7 учебни часа. Полага вътрешен практически изпит и официален изпит пред ДАИ-практика.
В1 17 години теоретичен и практически изпит

Условия за записване на курс:

- навършени 16г. и 9 мес.
- завършен X клас
 
 
Лицата, които притежават подкатегория "В1", не подлежат на обучение за категория "В", но полагат теоретичен и практически изпит.
В 18 години теоретичен и практически изпит

Условие за записване на курс:

- навършени 17г. и 9 месеца
- завършен X клас
ВЕ

18 години практически изпит

Условие за записване на курс:

- свидетелство за управление категория "B" 

- навършени 17г. и 9 месеца
- завършен X клас
 
Обучението е практическо.
С1 18 години  

 

Водачи, които извършват обществени превози или превози за собствена сметка (на хора и товари), трябва да имат карта за квалификация. Картата се получава, след преминаване на специални курсове за начална квалификация и се положат успешно предвидените изпити. Картата е с валидност 5 години. Периодично обучение на всеки 5 години.

С1Е

18 години

теоретичен и практически изпит

психологическа годност

Обучението е само практическо.

Водачи, които имат правоспособност за категория DE не подлежат на задължително обучение.

Водачи, които извършват обществени превози или превози за собствена сметка (на хора и товари), трябва да имат карта за квалификация. Картата се получава, след преминаване на специални курсове за начална квалификация и се положат успешно предвидените изпити. Картата е с валидност 5 години. Периодично обучение на всеки 5 години.

С 21 години  

Изискване за записване на курс:

- свидетелство за управление за категория В
- завършен X клас
- успешно преминат изпит за психологическа годност 
 
Водачи, които притежават правоспособност за категория С1, преминават само теоретично обучение, което обхваща съдържанието на модул  “Общо устройство на МПС”.
 
Водачи, които извършват обществени превози или превози за собствена сметка (на хора и товари), трябва да имат карта за квалификация. Картата се получава, след преминаване на специални курсове за начална квалификация и се положат успешно предвидените изпити. Картата е с валидност 5 години. Периодично обучение на всеки 5 години.
Всеки кандидат, успешно положил изпита, получава Свидетелство за професионална компетентност.
СЕ

21 години

теоретичен и практически изпит

психологическа годност

Водачи, които имат правоспособност за категория DE не подлежат на задължително обучение.

Ако кандидата има правоспособност за категория С1Е или D1Е преминава само теоретично обучение.

Водачи, които извършват обществени превози или превози за собствена сметка (на хора и товари), трябва да имат карта за квалификация. Картата се получава, след преминаване на специални курсове за начална квалификация и се положат успешно предвидените изпити. Картата е с валидност 5 години. Периодично обучение на всеки 5 години.

Всеки кандидат, успешно положил изпита, получава Свидетелство за професионална компетентност.

D1 21 години

теоретичен и практически изпит

психологическа годност

Водачи, които извършват обществени превози или превози за собствена сметка (на хора и товари), трябва да имат карта за квалификация. Картата се получава, след преминаване на специални курсове за начална квалификация и се положат успешно предвидените изпити. Картата е с валидност 5 години. Периодично обучение на всеки 5 години.

Всеки кандидат, успешно положил изпита, получава Свидетелство за професионална компетентност.

D1E

21 години

теоретичен и практически изпит

психологическа годност

Обучението е само практическо.

Водачи, които извършват обществени превози или превози за собствена сметка (на хора и товари), трябва да имат карта за квалификация. Картата се получава, след преминаване на специални курсове за начална квалификация и се положат успешно предвидените изпити. Картата е с валидност 5 години. Периодично обучение на всеки 5 години.

Всеки кандидат, успешно положил изпита, получава Свидетелство за професионална компетентност.

D 24 години

теоретичен и практически изпит

психологическа годност

Водачи, които имат правоспособност за категория D1 не подлежат на задължително обучение.

Водачи, които извършват обществени превози или превози за собствена сметка (на хора и товари), трябва да имат карта за квалификация. Картата се получава, след преминаване на специални курсове за начална квалификация и се положат успешно предвидените изпити. Картата е с валидност 5 години. Периодично обучение на всеки 5 години.

Всеки кандидат, успешно положил изпита, получава Свидетелство за професионална компетентност.

DE

24 години

теоретичен и практически изпит

психологическа годност

Ако кандидатът има правоспособност за D1Е преминава само теоретично обучение.

Водачи, които извършват обществени превози или превози за собствена сметка (на хора и товари), трябва да имат карта за квалификация. Картата се получава, след преминаване на специални курсове за начална квалификация и се положат успешно предвидените изпити. Картата е с валидност 5 години. Периодично обучение на всеки 5 години.

Всеки кандидат, успешно положил изпита, получава Свидетелство за професионална компетентност.

Ткт 18 години теоретичен и практически изпит Водачи, които имат правоспособност за категории категории “А”, “В”, “Ттб” и “Ттм” или подкатегории “А1″ и “В1″ преминават само практическо обучение.
Ттм 21 години теоретичен и практически изпит