Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2023, с пояснения и отговори. Полезна информация

Професионална компетентност - Вътрешен автомобилен превоз

Придобиване на удостоверение за професионална компетентност за извършване на обществен превоз на пътници или товари на територията на Република България


Удостоверение за професионална компетентност за извършване на обществен превоз на пътници или товари на територията на Република България се издава след успешно положен изпит по предметите от приложение № 1 на Наредба № 33 за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България.

Изпитите се организират и провеждат от Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”. ИАА провежда и изпитите за придобиване на диплома на Академия ИРУ за ръководители на транспортната дейност за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България и международен автомобилен превоз на пътници и товари.


ОНЛАЙН ИЗПИТНИ ЛИСТОВКИ (ОНЛАЙН ТЕСТ) 2023 - ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ - ВЪТРЕШНИ ПРЕВОЗИ. Листовките, са изготвени за подготовка на първа част на теоретичният изпит. Могат да бъдат решавани в режим ОБУЧЕНИЕ и режим ИЗПИТ.


ИЗПИТНИ ЛИСТОВКИ 2023 ЗА ANDROID, С ПОЯСНЕНИЯ за подготовка за ПЪРВА част на теоретичен шофьорски изпит за придобиване на удостоверение за професионална компетентност за извършване на вътрешен автомобилен превоз на пътници или товари.


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
За явяване на изпит кандидатите за придобиване на професионална компетентност представят в съответната Дирекция “Автомобилна администрация” заявление по образец, не по-късно от 15 дни преди първата дата на избраната от тях изпитна сесия. Към заявлението се прилагат:
- копие от дипломата за завършено образование – средно за ръководители на транспортна дейност за превоз на товари и пътници на територията на Република България и средно за ръководители на транспортна дейност за превоз на товари и пътници за международни превози;
- банково бордеро за платена такса за явяване на изпит.

За повторно и всяко следващо явяване, кандидатите подават заявление, в което се посочва последната изпитна сесия, на която кандидатът се е явил. Към заявлението се прилага банково бордеро за платена такса за явяване на изпит.

ИЗПИТ
Изпитът за придобиване на професионална компетентност е теоретичен и се състои от 3 части.

Първа част на изпита се състои в решаване на изпитен тест, състоящ се от 30 въпроса с избор на един верен отговор. Времето да решаване на теста е 60 минути. Първата част от изпита, се счита за успешно положена, когато кандидатът има не по-малко от 18 верни отговори.

Втора част на изпита се състои в отговор на 10 отворени въпроси. Времето за отговор на въпросите и казусите е 90 минути. Втората част от изпита, се счита за успешно положена, когато кандидатът има не по-малко от 6 верни отговори.
Примерни отворени въпроси за Втора част от изпита

Трета част на изпита се състои в решаване на 3 казуса. Третата част от изпита, се счита за успешно положена, когато кандидатът има не по-малко от 60% от точките за правилно решени казуси.
Примерни КАЗУСИ за ТРЕТА част от изпита на тема "Превоз на пътници"
Примерни КАЗУСИ за ТРЕТА част от изпита на тема "Превоз на товари"